Ważna Informacja dla pacjentów dot. nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

×
Wyszukaj w serwisie

Budżet Obywatelski Namysłowa

Julian Kruszyński.jpeg
Szanowni Państwo,

Powodzenie zeszłorocznej edycji głosowania nad Budżetem Obywatelskim Namysłowa ugruntowało we mnie i w radnych Rady Miejskiej w Namysłowie przeświadczenie, że tego typu wzmacnianie wśród namysłowian postawy obywatelskiej i współodpowiedzialności za swoją Małą Ojczyznę ma głęboki sens.

Decyzją Rady Miejskiej w Namysłowie, tak jak w poprzedniej edycji, wysokość budżetu obywatelskiego wynosi 50 tys. zł. Zgodnie z zasadą, że tego, co sprawdzone i dobre nie zmienia się, ogólne zasady naszego budżetu partycypacyjnego nie ulegają zmianie. Podobnie jak poprzednio polegamy na ścisłej współpracy z zarządami namysłowskich osiedli. To właśnie na najmniejszych wspólnotach samorządu mieszkańców Namysłowa, jakimi są osiedla, opieramy ideę wprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Jak wcześniej wspomniałem, co do ogółu tegoroczny budżet nie różni się od poprzedniego. Wprowadziliśmy dwie istotne zmiany, wynikające z dotychczasowych doświadczeń. Pierwszą zmianą jest rozszerzenie zakresu proponowanych inicjatyw do wszystkich mieszczących się w zakresie zadań gminy. Druga zmiana dotyczy głosowania za pomocą karty wrzucanej do urny. Opieczętowane karty będzie można podjąć w miejscu wyznaczonym do głosowania (Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego) i fakt ten potwierdzić własnoręcznym podpisem i podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. Ma to na celu rozwianie wszelkich wątpliwości co do osobistego oddania głosu.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w 2016 r. Do połowy kwietnia za pośrednictwem, zarządów osiedli można zgłaszać projekty, które w maju 2016 r. będą poddane pod głosowanie. To oznacza, że już na początku czerwca poznamy zwycięski projekt lub projekty, które niezwłocznie zostaną przekazane do realizacji.

Julian Kruszyński
Burmistrz Namysłowa


Budżet Obywatelski Namysłowa - o co w tym chodzi?

Po raz pierwszy w historii Namysłowa mamy do czynienia z budżetem obywatelskim. Co to oznacza? Każdy mieszkaniec miasta będzie miał wpływ na przeznaczenie części budżetu. W tym roku jest to 50 tys. zł.

Budżet obywatelski, inaczej zwany partycypacyjnym, to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. Historia budżetów partycypacyjnych sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz narzędzie takie zostało zastosowane w mieście Porto Alegre w Brazylii. Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Choć tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model budżetu partycypacyjnego.

Namysłowski budżet obywatelski został uchwalony z inicjatywy burmistrza Juliana Kruszyńskiego. Radni miejscy, 30 grudnia 2015 r., uchwalając tegoroczny budżet zdecydowali o wyodrębnieniu 50 tys. zł, właśnie z przeznaczeniem na ten cel.

Na jakich zasadach budżet obywatelski będzie w tym roku funkcjonował w Namysłowie?

Od 1 marca do 15 kwietnia br. burmistrz i zarządy sześciu osiedli w Namysłowie odbędą się społeczne konsultacje z mieszkańcami. To właśnie zarządy są odpowiedzialne za to, by w tym terminie zebrać pomysły od mieszkańców swoich osiedli na zadania finansowane z budżetu obywatelskiego. Pomysły te będą zobowiązane przekazać burmistrzowi do połowy kwietnia 2016 r.

Czym powinny się charakteryzować zgłaszane zadania?

Ogólnie rzecz biorąc powinny być to zadania mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców oraz:

  • należące do zadań własnych gminy,
  • nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,
  • zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku nie naruszające ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę Namysłów,
  • mieszczące się w granicach kompetencji gminy i dotyczące zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością gminy Namysłów.

Od 15 do 30 kwietnia br.  powołany przez burmistrza zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie analizował złożone propozycje pod względem zgodności z prawem oraz czy mieszczą się w ramach kompetencji gminy, w tym zwłaszcza czy dotyczą zadań realizowanych na terenach będących własnością gminy Namysłów. Po zakończeniu weryfikacji zespół ustali ostateczną listę zadań, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańcom w maju br.

Jak będziemy głosować?

Poprzez wypełnienie krótkiego formularza (karty do głosowania). Opieczętowane karty będzie można podjąć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego i fakt ten potwierdzić własnoręcznym podpisem i podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. Na karcie również wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. Niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu zliczania głosów oraz własnoręczny podpis głosującego. Na formularzu spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy wybrane przez siebie zadania do realizacji. Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów. Głosujemy tylko jeden raz. Wypełnione i podpisane formularze będzie można wrzucić do specjalnie na tę okazję wystawionej urny. Odpowiednio wcześniej pojawi się informacja, w których miejscach będą się one znajdowały. Głosować będzie też można poprzez internet na stronie www.glosowanie.namyslow.eu, wpisując analogicznie dane, jak w przypadku głosowania za pomocą karty.

Od dnia 1 czerwca 2016 r. zespół ds. budżetu obywatelskiego ogłosi, które zadanie bądź zadania zdobyły największą ilość głosów. Może się zdarzyć bowiem, że kilka zadań będzie mieściło się w limicie wydatków przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wybrane przez mieszkańców zadania powinny być zrealizowane jeszcze w tym roku. W uzasadnionych przypadkach realizacja kolejnego etapu projektu może być w części przeprowadzona w roku 2017.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane