×
Wyszukaj w serwisie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Julian Kruszyński.jpeg
Mieszkańcu Gminy Namysłów!

Gmina przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Gospodarka niskoemisyjna oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

PGN jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, zostaną przedstawione w nim działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść Nasze szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, tel. 77 419-03-46 bądź u wykonawcy planu - Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy, Pani Julita Siegert, tel. 52 345-60-81.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN oraz prosimy o wypełnienie poniższych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: .

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Dokumenty do pobrania

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane