Dotacje do wymiany źródła ciepła - więcej informacji na stronie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

×
Wyszukaj w serwisie

Władze gminy

Julian Kruszyński.jpeg

Burmistrz Namysłowa
Julian Kruszyński

Z Namysłowem i Ziemią Namysłowską związany od ponad 30 lat. Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Na studiach poznał swoją żonę Jolantę. Mają córkę Joannę i syna Mateusza. Ich wspólną pasją jest firma rodzinna.
Współtwórca i pierwszy prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii. Następnie członek i wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Pracował w wielu zespołach negocjacyjnych samorządu Lekarzy z Rządem i Komisjami Sejmowymi.
Zaangażowany również w pracę samorządową. Najpierw jako radny i Starosta Namysłowski w latach 2010 - 2014, a obecnie jako Burmistrz Namysłowa.

 

Godziny przyjmowania interesantów - we wtorki w godz. od 12:00 do 14:30.
Ze względów organizacyjnych osobiście w sekretariacie lub pod numerem telefonu 77 419-03-04 należy zarezerwować datę i godzinę przyjęcia przez Burmistrza.

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 • reprezentowanie Gminy oraz Urzędu na zewnątrz,
 • organizacja pracy Urzędu,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnianie Zastępców Burmistrza, Sekretarza Gminy i innych pracowników Urzędu do załatwiania w imieniu Burmistrza spraw w ustalonym zakresie, a w szczególności  do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń,
 • przygotowanie projektów uchwał Rady,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym kierownika  instytucji kultury,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Gminie w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
 • wykonywanie zadań zarządzania kryzysowego na terenie Gminy,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Rady i zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa,
 • wydawanie zarządzeń.

I Zastępca Burmistrza Namysłowa
Artur Włodarczyk

Godziny przyjęć interesantów - w poniedziałki w godz. od 13:30 do 15:30.

I Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność:

 • komórek organizacyjnych Urzędu, tj.:
  • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
 • jednostek organizacyjnych Gminy, tj.:
  • oświatowe jednostki organizacyjne Gminy, określone w statucie Gminy,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie,
  • Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie,
  • Żłobek w Namysłowie.

II Zastępca Burmistrza Namysłowa
Rafał Nowowiejski

Godziny przyjęć interesantów - w czwartki w godz. od 13:00 do 15:00

II Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność komórek organizacyjnych Urzędu, tj.:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
 • Wydział Zamówień Publicznych,
 • Wydział Promocji i Rozwoju.

Skarbnik Gminy
Iwona Wilczyńska

Skarbnik Gminy wykonuje zadania głównego księgowego budżetu Gminy, nadzoruje pracę Wydziału Finansowego.

Sekretarz Gminy
Adam Lupa

Sekretarz Gminy w ramach udzielonych upoważnień, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy, nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji Rady Miejskiej oraz prowadzi inne powierzone sprawy w zakresie ustalonym przez Burmistrza.
Sekretarz nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego oraz nadzoruje wykonywanie zadań przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie
Sylwester Zabielny

Godziny przyjęć interesantów - w czwartki w godz. od 14:00 do 15:00.

Wiceprzewodniocząca Rady Miejskiej w Namysłowie
Lucyna Medyk

Godziny przyjęć interesantów - w środy w godz. od 12:00 do 13:00.

Wiceprzewodnioczący Rady Miejskiej w Namysłowie
Edward Marek

Godziny przyjęć interesantów - w piątki w godz. od 14:00 do 15:00.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane