Regulamin głosowania w ramach konsultacji projektu "Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie"

REGULAMIN GŁOSOWANIA
W RAMACH KONSULTACJI PROJEKTU

"Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie"

§ 1
Wybór projektu do realizacji

 1. O wyborze projektu do realizacji decydują w drodze bezpośredniego głosowania pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów.
 2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.namyslow.eu,
 3. Głosować można tylko jeden raz, przy czym oddanie większej ilości głosów skutkuje tym, że ważny jest tylko ten głos, który został oddany jako pierwszy. Jeśli ustalenie, który głos został oddany jako pierwszy jest niemożliwe, to wszystkie oddane przez daną osobę głosy uznaje się za nieważne.
 4. Oddanie głosu nastąpi drogą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie wybranego projektu na formularzu elektronicznym. Głosujący może zagłosować tylko jeden raz i wybrać maksymalnie jeden projekt z listy wskazanych na formularzu elektronicznym.
 6. Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.namyslow.eu.

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach głosowania jest Burmistrz Namysłowa.
 2. Celem zbierania danych osobowych w ramach głosowania jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
 3. Osoby uczestniczące w głosowaniu w mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z Regulaminu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w procesie głosowania nie jest możliwe.