„Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń” - zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiegu ul. Wileńskiej i Orląt Lwowskich oraz przy zbiegu ul. Makowej i Polnej

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 3

Nazwa zadania: Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń

Lokalizacja zadania: Dz. Nr 534/78 oraz Dz. Nr 501/181, obręb Namysłów-Miasto

Szacunkowy koszt zadania: 48.680 zł

Opis zadania: Zagospodarowanie 2 terenów rekreacyjnych na Osiedlu Nr 3 w Namysłowie wraz z powstaniem oferty spędzania czasu wolnego dla różnych grup wiekowych:

 1. Teren w obrębie działki nr 538/78 o pow. 0,4040 ha stanowiącej zgodnie z mpzp dla Namysłowa teren zieleni urządzonej (B.9ZP) wnioskowane do realizacji są następujące zadania:
  • Zakup i nasadzenie roślin-nasadzone zostaną żywopłoty, pojedyncze drzewa, szpaler drzew, kępiasta roślinność krzaczasta-(rośliny: Tawuła gęstokwiatowa (Spirea densiflora) - 250szt. (1500 zł), Sosna górska mughus (Pinus mugo mughus)-10 szt. (120 zł), Brzoza brodawkowata (Betula pendula) Dalecarlica (syn. Laciniata)- 2 szt. (90zł), Tawuła wczesna (Spiraea arguta) - 25 szt. (150zł), Tawuła van Houtte'a - 25 szt. (300zł), Pęcerznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) - 45 szt. (360 zł), - skład gatunkowy ustalony z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Nasadzenie zostanie wykonane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie zatrudnionych w ramach robót publicznych.
  • Wyznaczenie (białe linie wapienne) boiska do piłki siatkowej o wymiarach: 16,0m x 8,0 m zakup i zainstalowanie słupków do piłki siatkowej wraz z siatką - (4.000 zł),
  • Wyznaczenie placu zabaw o wymiarach: 10,0 m x 10,0 m oraz zakup i zainstalowanie elementów zabawowych: zestawu sprawnościowego oraz zestawu zabawowego, wykonanie bezpiecznego podłoża piaskowego pod zestaw sprawnościowy- (17.000 zł)
  • Wyznaczenie oraz wykonanie boiska o wymiarach: 15,0 m x 5,0 m do Boules (obrzeża + materiał do utwardzenia podłoża) - (1.000 zł),
  • Zakup oraz zainstalowanie 1 stołu betonowego do szachów-(3,000zł),
  • Zakup i montaż obiektu małej architektury (zgodnej z mpzp dla Namysłowa)-(9.000 zł)
  • Zakup i zainstalowanie 2 ławek - (1.000 zł)
 2. Teren w obrębie działki nr 501/181 o pow. 0,1646 ha stanowiącej zgodnie z mpzp dla Namysłowa teren zieleni urządzonej (B.6ZP) wnioskowane do realizacji są następujące zadania:
  • Zakup i nasadzenie roślin (nasadzone zostaną żywopłoty) - 110 szt. (660 zł), - skład,- skład gatunkowy ustalony z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Nasadzenie zostanie wykonane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie zatrudnionych w ramach robót publicznych.
  • Wyznaczenie (białe linie wapienne) boiska do koszykówki o proponowanych wymiarach: 16,0 m x 8,0 m oraz zakup i zainstalowanie 2 tablic do koszykówki - (7.000 zł),
  • Zakup oraz zainstalowanie 1 stołu do szachów - (3.000 zł),
  • Zakup i zainstalowanie ławki - (500 zł)

Uzasadnienie: Obecnie tereny rekreacyjne Osiedla Nr 3 w Namysłowie są postrzegane przez mieszkańców i odwiedzających osiedle jako zaniedbane, mało atrakcyjne i niefunkcjonalne. Na terenie osiedla mieszkają zarówno młode rodziny z dziećmi, jak i osoby starsze.
Na przedmiotowym terenie brakuje atrakcyjnych ofert spędzania wolnego czasu. Tereny rekreacyjne powinny być miejscami charakterystycznymi, wyróżniającymi się i przede wszystkim umożliwiającymi mieszkańcom i gościom spędzanie wolnego czasu, organizowanie spotkań i imprez.
Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności. Kompleksowe zagospodarowanie terenów spowoduje ich ożywienie oraz wpłynie na poprawę walorów estetycznych krajobrazu na Osiedlu Nr3.
Celem głównym jest ożywienie 2 terenów rekreacyjnych poprzez ich kompleksowe zagospodarowanie, nadanie im nowej jakości estetycznej i funkcjonalnej w celu podniesienia konkurencyjności w obrębie miasta.
Cele szczegółowe:

 1. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej Osiedla Nr 3.
 2. Wyrównanie szans rozwojowych w dostępie do wysokiej jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nr 3.
 3. Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
 4. Podniesienie jakości życia mieszkańców Osiedla Nr 3.
 5. Zwiększenie potencjału rekreacyjnego poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenów, utworzenie boisk do piłki siatkowej, koszykówki, Boules, placu zabaw dla dzieci, stołów do szachów oraz urządzenie zieleni osiedlowej.

Załącznik: PDFWniosek Zarządu Osiedla nr 3