×
Wyszukaj w serwisie

Budżet Obywatelski Namysłowa 2023

Budżet Obywatelski Namysłowa - informacje podstawowe:

Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. Historia tego typu inicjatyw sięga lat ’80 ubiegłego wieku. Pierwszy raz takie narzędzie zastosowane zostało w mieście Porto Alegre w Brazylii. Obecnie taka forma stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Chociaż tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący jego model.

Budżet Obywatelski Namysłowa 2023 - zasady:

Każdy mieszkaniec Namysłowa może zgłosić w terminie od 1 maja do 12 maja 2023 r. pomysł na zadanie, które mogłoby zostać sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego. Formularz zgłoszeniowy wraz listą podpisów co najmniej 10 osób popierających projekt, które zamieszkują na terenie miasta Namysłowa, należy złożyć w kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski Namysłowa 2023" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, do dnia 12 maja 2023 r. a obowiązkowe załączniki (kosztorys zadania/oferty handlowe, mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki poglądowe lub szkice) w wersji elektronicznej przesłać na adres mailowy: budzet.obywatelski@namyslow.eu w formacie *.jpg. 

Czym powinny się charakteryzować zgłaszane zadania?

Zadania zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa powinny mieć wpływ na rozwój miasta, zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców i spełniać następujące cechy:

  • Należeć do zadań własnych gminy;
  • Nie naruszać obowiązujących przepisów prawa;
  • Zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku nie naruszające ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Namysłów;
  • będą ogólnodostępne;
  • Mieszczące się w granicach kompetencji gminy i dotyczące zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością Gminy Namysłów lub przekazanych w trwały zarząd  (wymagane załączenie oświadczenia właściciela lub zarządcy nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania na wskazanym terenie).

Harmonogram BO.jpeg

Od 15 do 19 maja 2023 r. powołany przez Burmistrza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa będzie analizował złożone propozycje pod względem kryteriów formalnych. Po zakończeniu weryfikacji oraz procedury odwoławczej, zespół ustali ostateczną listę zadań, która w dniach od 9 do 23 czerwca 2023 r. zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców.

Jak przebiegać będzie głosowanie?

Głosowanie będzie trwało od 9 czerwca do 23 czerwca 2023 r. Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Namysłowa. Głosować można w sposób tradycyjny i za pośrednictwem internetu poprzez specjalnie przygotowany formularz. Osoby, które w momencie głosowania nie ukończyły 16 roku życia mogą głosować jedynie w sposób tradycyjny i posiadać powinny pisemną zgodę opiekuna prawnego. 

1. Głosowanie w sposób tradycyjny:

Głosować można poprzez wypełnienie opieczętowanej karty do głosowania i wrzucenie jej do urny. Opieczętowane karty otrzymać będzie można w Urzędzie Miejskim w Namysłowie (ul. Dubois 3) w wyznaczonym miejscu, w którym będzie również znajdowała się urna. Na formularzu spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy propozycje. Na karcie do głosowania, w odpowiednich rubrykach należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

2. Głosowanie za pośrednictwem internetu:

Osoby, które w momencie głosowania ukończyły 16 rok życia i zamieszkują na terenie Namysłowa głosować mogą poprzez stronę internetową www.namyslow.eu. Na formularzu online spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy propozycje. W odpowiednich rubrykach należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa ogłosi, które zadanie lub zadania zdobyły największą ilość głosów (może się bowiem zdarzyć, że kilka zadań będzie mieściło się w limicie wydatków przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2023 r.)

Plakat 1.jpeg

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Nr 839-VIII-23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 roku
  2. Zarządzenie Nr 1293-VIII-23 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2023 roku 
  3. Formularz zgłoszenia zadania
  4. Lista poparcia dla projektu
  5. Oświadczenie właściciela lub zarządcy nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację wniosku

Budżet Obywatelski Namysłowa w pytaniach i odpowiedziach:

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to narzędzie w ramach którego mieszkańcy miasta mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. 

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
Mechanizm ten jest okazją do zaangażowania mieszkańców Namysłowa w sprawy miasta, a także do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część jego budżetu. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, a także realnego wpływu nie tylko na wydatki budżetowe, ale przede wszystkim na to, co się dzieje w naszym mieście.
Ile wynosi budżet obywatelski Namysłowa na 2023 rok?
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na rok 2023 wynosi 100 000 zł.
Jakie zadania mogą być finansowane z budżetu obywatelskiego?
Ze środków Budżetu Obywatelskiego Namysłowa mogą być finansowane zadania publiczne zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych Gminy, które  będą realizowane na jej obszarze i będą służyć jej mieszkańcom.

Czego mogą dotyczyć projekty?

Projekty zgłaszane przez Państwa do realizacji powinny leżeć w kompetencjach miasta i mogą dotyczyć np.:

-wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów,

- wydarzeń o charakterze np. prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym (tj. o charakterze innym niż inwestycyjne).

Kto może zgłaszać zadania do budżetu obywatelskiego?

Propozycję zadania w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy Namysłowa zamieszkujący na terenie miasta.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do budżetu obywatelskiego?

Formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać tutaj. Wypełniony formularz wraz z wymaganymi dodatkowymi załącznikami, należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Namysłowa 2023” (obowiązkowe załączniki należy przesłać również w wersji elektronicznej na adres mailowy: budzet.obywatelski@namyslow.eu w formacie jpg, z podaniem źródła ich pochodzenia.)

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie, ponieważ budżet obywatelski jest budżetem partycypacyjnym, a realizacja zwycięskiej propozycji jest zadaniem własnym Gminy.

Czy mogę wskazać realizatora projektu?

Nie, gdyż realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez jego realizatora czyli Gminę Namysłów, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Co należy ująć w kosztorysie projektu zadania?

Projektodawca wskazuje szacunkowe koszty zadania brutto z uwzględnieniem wszystkich jego części składowych. W zależności od charakteru zadania (inwestycyjne lub remontowe) obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa, weryfikujący i oceniający wniosek.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie aktualnych cen rynkowych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych konsultujących projekty.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu? 

Do realizacji przekazuje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli przeznaczonych na to środków.

Co oznacza, że projekt musi być ogólnodostępny?

Oznacza to swobodny i nieodpłatny dostęp do działań lub efektów działań. Wykluczane będą projekty skierowane do wąskiej grupy osób.

Czy stowarzyszenie może zgłaszać zadanie, które potem będzie realizować?
Nie. Zadania mogą zgłaszać tylko mieszkańcy Namysłowa, osoby fizyczne.

Protokoły z posiedzeń Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa:

PDFProtokół z dnia 17.05.2023 r.pdf (609,66KB)

PDFProtokół z dnia 29.05.2023.pdf (685,69KB)

PDFProtokół z dnia 07.06.2023 r.pdf (371,32KB)

PDFProtokół z dnia 30.06.2023 r.pdf (608,59KB)

Inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w minionych latach:

Rok 2022 - „Szkolne Eksperymentarium 3D” - kompleksowe doposażenie szkolnych pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie

IMG_5175.jpeg

Rok 2021 - Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki plażowej

IMG_6041.jpeg

Rok 2020 - Dron do analizy zanieczyszczeń SOWA

IMG_9285.jpeg

Rok 2019 - Kwitnące łąki - miejsca pełne życja - ratujmy pszczoły

Łąki kwietne.jpeg

Rok 2018 - Reymonta stawia na sport i zabawę

Rok 2017 - Reymonta Czyta Dzieciom

BO 2017.jpeg

Rok 2016 - Ścieżka pieszo-rowerowa przy Parku Miejskim

2016.jpeg

Rok 2015 - Osiedlowe tereny zielone dla pokoleń

2015.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane