Dotacje do wymiany źródła ciepła - więcej informacji na stronie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

×
Wyszukaj w serwisie

Budżet Obywatelski Namysłowa

Julian Kruszyński.jpeg
Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przedstawić Państwu szczegóły funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w 2017 roku.

Decyzją Rady Miejskiej w Namysłowie, tak jak w poprzedniej edycji, wysokość budżetu obywatelskiego to 50 tys. zł. Zasady naszego budżetu partycypacyjnego nie ulegają zmianie. Podobnie jak poprzednio polegamy na ścisłej współpracy z zarządami namysłowskich osiedli. To właśnie na najmniejszych wspólnotach samorządu mieszkańców Namysłowa, jakimi są osiedla, opieramy ideę budżetu obywatelskiego.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w 2017 r. oraz o rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców.

Julian Kruszyński
Burmistrz Namysłowa
 

Inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w minionych latach:

Rok 2015:

2015.jpeg

Rok 2016:

2016.jpeg

                                                           
 


Budżet Obywatelski Namysłowa - o co w tym chodzi?

Budżet Obywatelski 2017. Co to oznacza? Każdy mieszkaniec miasta będzie miał wpływ na przeznaczenie części budżetu. W tym roku jest to 50 tys. zł.

Budżet obywatelski, inaczej zwany partycypacyjnym, to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. Historia budżetów partycypacyjnych sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz narzędzie takie zostało zastosowane w mieście Porto Alegre w Brazylii. Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Choć tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model budżetu partycypacyjnego.

Namysłowski budżet obywatelski został uchwalony z inicjatywy burmistrza Juliana Kruszyńskiego. Radni miejscy, 29 grudnia 2016 r., uchwalając tegoroczny budżet zdecydowali o wyodrębnieniu 50 tys. zł, właśnie z przeznaczeniem na ten cel.

Na jakich zasadach budżet obywatelski będzie w tym roku funkcjonował w Namysłowie?

Zarządy osiedli są odpowiedzialne za to, by w terminie od 13 marca do 14 kwietnia zebrać pomysły od mieszkańców swoich osiedli na zadania finansowane z budżetu obywatelskiego. Pomysły te będą zobowiązane przekazać burmistrzowi do połowy kwietnia 2017 r.

Czym powinny się charakteryzować zgłaszane zadania?

Ogólnie rzecz biorąc powinny być to zadania mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców oraz:

  • należące do zadań własnych gminy,
  • nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,
  • zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku nie naruszające ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę Namysłów,
  • mieszczące się w granicach kompetencji gminy i dotyczące zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością gminy Namysłów.

Od 17 do 21 kwietnia br.  powołany przez burmistrza zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie analizował złożone propozycje pod względem zgodności z prawem oraz czy mieszczą się w ramach kompetencji gminy, w tym zwłaszcza czy dotyczą zadań realizowanych na terenach będących własnością gminy Namysłów. Po zakończeniu weryfikacji zespół ustali ostateczną listę zadań, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańcom w maju br.

Jak będziemy głosować?

Głosowanie będzie trwało od 24 kwietnia do 31 maja 2017r.
Głosujemy poprzez wypełnienie krótkiego formularza (karty do głosowania). Opieczętowane karty będzie można podjąć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego i fakt ten potwierdzić własnoręcznym podpisem i podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. Na karcie również wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. Niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu zliczania głosów oraz własnoręczny podpis głosującego. Na formularzu spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy wybrane przez siebie zadania do realizacji. Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów. Głosujemy tylko jeden raz. Wypełnione i podpisane formularze będzie można wrzucić do specjalnie na tę okazję wystawionej urny. Odpowiednio wcześniej pojawi się informacja, w których miejscach będą się one znajdowały. Głosować będzie też można poprzez internet na stronie www.glosowanie.namyslow.eu, wpisując analogicznie dane, jak w przypadku głosowania za pomocą karty.

Od dnia 1 czerwca 2017 r. zespół ds. budżetu obywatelskiego ogłosi, które zadanie bądź zadania zdobyły największą ilość głosów. Może się zdarzyć bowiem, że kilka zadań będzie mieściło się w limicie wydatków przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wybrane przez mieszkańców zadania powinny być zrealizowane jeszcze w tym roku. W uzasadnionych przypadkach realizacja kolejnego etapu projektu może być w części przeprowadzona w roku 2018.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane