RODO - więcej informacji na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Namysłowie (klauzula informacyjna RODO)  |  Dotacje do wymiany źródła ciepła - więcej informacji na stronie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

×
Wyszukaj w serwisie

Akty prawne

Zbiory Uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie:

 1. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2018-2023 (VIII kadencja)
 2. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2014-2018 (VII kadencja)
 3. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2012-2014 (VI kadencja)
 4. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2010-2011 (VI kadencja)
 5. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2006-2010 (V kadencja)
 6. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2002-2006 (IV kadencja)
 7. Prawo miejscowe
 8. Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie dot. planowania przestrzennego

Zbiory Zarządzeń Burmistrza Namysłowa:

 1. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2019 roku (VIII kadencja)
 2. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2018 roku (VIII kadencja)
 3. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2018 roku (VII kadencja)
 4. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2017 roku (VII kadencja)
 5. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2016 roku (VII kadencja)
 6. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2015 roku (VII kadencja)
 7. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2014 roku (VII kadencja)
 8. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2014 roku (VI kadencja)
 9. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2013 rok (VI kadencja)
 10. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2012 rok (VI kadencja)
 11. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2011 rok (VI kadencja)
 12. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2010 rok (VI kadencja)
 13. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2010 rok (V kadencja)
 14. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2009 rok (V kadencja)
 15. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2008 rok (V kadencja)
 16. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2007 rok (V kadencja)
 17. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2006 rok (V kadencja)
 18. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2006 rok (IV kadencja)
 19. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2005 rok (IV kadencja)

Akty prawne dot. podatków i innych opłat lokalnych:

Od 2016 r. ustawodawca wprowadził jednorazową płatność podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie do 100,00 zł.

Począwszy od 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849, z późn. zm.),
 • art. 6a ust. 10a i art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.),
 • art. 6 ust. 7a i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465, z późn. zm.).

 

Istotna zmiana od dnia 1 lipca 2019 r. 
dotycząca nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów :

 • z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych  oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104),
 • z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  (Dz. U. z  2019 r., poz. 1105),
 • z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. z 2019 r., poz.1126).

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Link do nowych formularzy obowiązujących od 1 lipca 2019 r.: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Uchwały:

 1. Uchwała Nr 636/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów.
 2. Uchwała Nr 405/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
 3. Uchwała Nr 608/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
 4. Uchwała Nr 139/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Uchwała Nr 61/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • Uchwała Nr 525/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Uchwała Nr XIX/229/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
  • Uchwała Nr XXII/277/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
  • Uchwała Nr XXV/324/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
  • Uchwała Nr 121/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
 7. Uchwała Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty.
  • Uchwała Nr 27/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2012 r. stwierdzająca nieważność § 4 uchwały Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłat.

Akty prawne dot. gospodarowania odpadami:

Ustawy:

Rozporządzenia:

Uchwały:

 • Uchwała Nr 718/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 400/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Uchwała Nr 399/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów.
 • Uchwała Nr 218/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr 70/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  • Aktywny formularz - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 1 do uchwały).
  • Aktywny formularz - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (załącznik nr 2 do uchwały).
 • Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 • Uchwała Nr XVIII/220/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Uchwała Nr XVIII/215/12  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 • Uchwała Nr XVI/191/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pozostałe akty prawne:

 1. Statut Gminy Namysłów
 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane