×
Wyszukaj w serwisie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres i dane kontaktowe

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
budynek B, pokój nr 13
Tel: 77 419-03-16 lub 77 419-03-51 (w godzinach pracy urzędu)

Informacje ogólne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Namysłowa Nr 732/VIII/21 z dnia 1 października 2021 r. Działa ona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021, poz. 1119 ze zm.). Komisja obejmuje swym zakresem gminę Namysłów, a w jej skład wchodzą:

 • Joanna Zuzel – przewodnicząca,
 • Maria Chwołka – zastępca przewodniczącego,
 • Witold Zubrzycki – sekretarz,
 • Olga Juszko - członek,
 • Krzysztof Simlat - członek,
 • Agnieszka Poznań - członek,
 • Kamila Łukasik - członek,
 • Wojciech Kowalczyk - członek,
 • Leokadia Czarny - członek.

Zadania Komisji

Do głównych zadań Komisji należą:

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
 • współdziałanie z organizacjami, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na posiedzeniach stałych raz w miesiącu, w czwartą środę miesiąca od 15.30 do 16.30.

Punkty konsultacyjno - informacyjne dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej oraz członków ich rodzin

Konsultacje i porady udzielane są przez doświadczonych terapeutów, psychologów i radcę prawnego:

 1. Skrok Dariusz - Specjalista psychoterapii uzależnień,
 2. Chwołka Maria - Specjalista psychoterapii uzależnień,
 3. Juszko Olga - Psycholog kliniczny,

I. Punkty konsultacyjno-informacyjne zlokalizowane w Ratuszu, czynne są według harmonogramu:

pokój nr 19-C, II piętro

 • poniedziałek - w godz. 15.30 - 18.30 - dla ofiar i sprawców przemocy domowej oraz osób uzależnionych i członków ich rodzin - Juszko Olga- tel. 692325281.
 • wtorek - w godz. 16:00 - 18:00 - dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin - Skrok Dariusz - tel. 660481985,
 • środa - w godz. 16:30 - 19:30 - dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin - Chwołka Maria - tel. 604903262

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym działa również samopomocowa grupa wsparcia prowadzona przez członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego, której spotkania odbywają się w czwartki w godz. 18:00 - 20:00.

II. Punkt konsultacyjno-informacyjny zlokalizowany przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie, Skwer Kard. Wyszyńskiego 2, czynny jest według harmonogramu:

 • poniedziałek - w godz. 16:00 - 18:00 -porady dla osób uzależnionych od środków psychotropowych i alkoholu oraz członków ich rodzin - Skrok Dariusz - tel. 660481985,

Oferta obejmuje:

 1. Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta.
 2. Motywowanie i kierowanie do leczenia specjalistycznego.
 3. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o  możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 4. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
 5. Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient.
 6. Stała współpraca z innymi podmiotami, zajmującymi się pomaganiem w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych przez klienta.
 7. Konsultacje dla młodzieży używającej substancji zmieniających  świadomość (alkohol, narkotyki, dopalacze) i ich rodziców.
 8. Konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychotropowych oraz członków ich rodzin.
 9. Mediacje rodzinne.

Konsultacje z zakresu prawa:

 1. Prawo rodzinne.
 2. Prawo cywilne.
 3. Prawo administracyjne.
 4. Prawo karne.

Wskazówki dla wnioskodawców składających wniosek o leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu

Art. 24 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października1982 r.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26  października 1982 r.

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy. Zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Wniosek do Komisji może złożyć każdy np. rodzina osoby uzależnionej, sąsiedzi, zakład pracy, policja, pedagog, kurator, lekarz lub pielęgniarka, pracownik socjalny itp. Podstawą do rozpoczęcia procedury jest dobrze uzasadniony wniosek. Uzasadnienie musi zawierać co najmniej 2 przesłanki wynikające z art. 24 Ustawy, mówiące o destrukcyjnym zachowaniu w związku z nadużywaniem alkoholu. Ważne, by dokładnie opisać na czym to zachowanie polega, dobrze wskazać świadków konkretnych sytuacji - jeżeli tacy są.

Im lepiej umotywowany wniosek tym skuteczniej i szybciej można przeprowadzić rozmowę motywującą do podjęcia leczenia bez zbierania dodatkowych informacji. Jeżeli wskazujemy na rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylanie się od pracy i utrzymywania rodziny, zakłócanie porządku publicznego - konieczne jest opisanie przykładów takich zachowań oraz określenie w czasie zdarzeń lub od kiedy taka sytuacja trwa. W uzasadnieniu należy podać z kim osoba nadużywająca alkohol zamieszkuje, wskazując stopień pokrewieństwa oraz wiek i opisać sytuację, np.: mąż/żona - (od ilu lat) nadużywa alkoholu, a w ostatnim czasie (od kiedy) ma ciągi alkoholowe i bardzo krótkie okresy trzeźwości. Nie interesuje się rodziną, nocuje poza domem (kiedy to miało miejsce), nie łoży na utrzymanie dzieci (od kiedy), nie uczestniczy w prowadzeniu gospodarstwa domowego (kto utrzymuje rodzinę), podczas upojenia alkoholowego bije dzieci, niszczy sprzęty, wynosi sprzęty z domu (wskazać świadków lub fakty te zgłaszano policji , czy były interwencje, czy wskazany we wniosku był karany za podobne czyny w przeszłości).

Jeżeli występuje przemoc - podać przykłady.

 1. Przemoc fizyczna to np.: popychanie, szarpanie, uderzanie, pobicia.
 2. Przemoc psychiczna to np.: groźby i zmuszanie do wycofania się z rozpoczętych spraw, zastraszanie, pogardliwe uwagi, wyzwiska, upokarzanie, kontrolowanie rozmów telefonicznych i wyjść z domu, zmuszanie do pracy zawodowej lub uniemożliwianie jej podjęcia, zmuszanie do proszenia o pieniądze na życie, ukrywanie dochodów, straszenie popełnieniem samobójstwa, itp.
 3. Przemoc seksualna to np.: wymuszanie współżycia w takiej formie, która nie odpowiada partnerce, zmuszanie do nierządu, czyny lubieżne.

Jeśli wskazany we wniosku podejmował próby abstynencji - podać kiedy i w jaki sposób. Do wniosku można dołączyć dowody przemocy fizycznej (obdukcje, zaświadczenia lekarskie).

Dokumenty do pobrania

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane