×
Wyszukaj w serwisie

Kodeks Etyczny Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie

"Bądź zawsze obiektywny i świadomy tego, co robisz. Poczuwaj się do odpowiedzialności nie tylko za to, co było twoim bezpośrednim udziałem, lecz również za wszystko to, na co mogłeś mieć wpływ”

(Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, red. Janina Filek)

Kierując się potrzebą jak najpełniejszej realizacji powierzonych zadań, pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie ustanawiają Kodeks Etyczny Pracownika Samorządowego. Celem Kodeksu jest określenie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miejskiego, którymi kierują się pełniąc swoje obowiązki i jakich ma prawo oczekiwać od nich społeczność lokalna.

Kompetencja

Pracownik samorządowy postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa i decyzje. Wykonuje swoją pracę tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębiania zaufania mieszkańców do organów gminy. Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiejętności.

Uprzejmość

Pracownika samorządowego cechuje wysoka kultura osobista, schludny wygląd oraz odpowiedni strój. Jest otwarty na sprawy mieszkańców, które winien załatwiać uprzejmie, bez zbędnej zwłoki, używając dostępnego i zrozumiałego języka. Pamiętając o służebnym charakterze swojej pracy wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

Sumienność

Pracownik samorządowy wykazuje się zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, jest staranny i pracowity, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swojej pracy.

Uczciwość

Pracownik samorządowy podczas wykonywania obowiązków, jak i poza Urzędem powstrzymuje się od działań, które mogłyby wywoływać podejrzenia o działania o charakterze korupcyjnym lub postępowanie skierowane na uzyskanie korzyści. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

Bezstronność

Pracownik samorządowy w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkie strony postępowania, nie ulegając żadnym naciskom. Lojalnie i rzetelnie realizuje zadania gminy i programy jej rozwoju bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.

Współdziałanie

Pracownik samorządowy potrafi działać w zespole, jest lojalny wobec przełożonych oraz koleżanek i kolegów. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi gminy, pozytywnie oddziałując na skuteczność wykonywanych zadań.

Postanowienia końcowe

  1. Kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem zapoznania się, zaakceptowania i podpisania przez pracowników Urzędu.
  2. Tekst kodeksu otrzymują wszyscy pracownicy Urzędu.
  3. Nowo przyjmowani pracownicy zostaną zapoznani z kodeksem.
  4. Kodeks dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane