KORONAWIRUS: aktualne informacje i zalecenia - więcej informacji | Całodobowa infolinia NFZ: 800-190-590

×
Wyszukaj w serwisie

Gospodarka odpadami

Jak segregować odpady komunalne.jpeg

Wprowadzenie do gospodarowania odpadami

Drodzy Mieszkańcy Gminy Namysłów!

Witamy na stronie poświęconej gospodarowaniu odpadami w naszej gminie.

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, w wyniku których to Gmina jest podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów i zagospodarowanie śmieci powstających w naszych domach. Aby przybliżyć Państwu problematykę związaną z tym zagadnieniem oddajemy do Państwa dyspozycji stronę poświęconą gospodarce odpadami.

Mamy nadzieję także zachęcić Państwa do selektywnej zbiórki odpadów, mądrego i świadomego ograniczania ilości śmieci powstających w Państwa gospodarstwach domowych.

Możecie Państwo zadawać pytania w zakresie gospodarki odpadami w naszej gminie. Odpowiedzi na nie będziemy na bieżąco publikować w zakładce "Pytania i odpowiedzi".

Pytania prosimy kierować:

 • na adres e-mail: ,
 • lub dzwoniąc pod numer telefonu: 77 419-03-46.

Informacja w sprawie odbioru odpadów

Urząd Miejski w Namysłowie prosi mieszkańców, aby w miarę możliwości wystawiać pojemniki i worki na odpady komunalne przed teren Państwa posesji na jeden dzień przed terminem odbioru poszczególnych frakcji, zgodnym z harmonogramem.

Prośba ta związane jest z rozpoczęciem odbioru odpadów przez Spółkę EKOWOD już od godziny 6.00. Powyższe działania umożliwią sprawną realizację usługi oraz ograniczą konieczność powrotów pracowników Spółki w te same lokalizacje.

Jak segregować odpady komunalne?

Każdy z Nas, wyrzucając odpad, powinien wiedzieć do jakiego pojemnika może to zrobić, powinien również wiedzieć jakie odpady nadają się do selektywnej zbiórki a jakie nie. Na załączonej grafice przedstawiamy kilka podstawowych zasad.

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczania ilości odpadów przekazanych do składowania. Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów pozwala na:

 • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
 • ograniczenie ilości wprowadzanych do środowiska naturalnego szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi substancji,
 • ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Podstawową zasadą w zakresie prowadzonej przez Nas segregacji zebranych odpadów jest ich zgniatanie. Dzięki temu zmniejszamy ich objętość. Ograniczenie objętości odpadów ma zarówno aspekt ekologiczny jak i ekonomiczny.

Po prawej stronie znajdziecie Państwo informacje o tym jak segregować odpady, co można a czego nie można wrzucać do pojemników.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych* na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku

*Odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć w szczególności zużyte meble, odbiornik telewizyjny, monitory, chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, pralki i inne urządzenia RTV i AGD, charakteryzujące się tym, że ich składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoją posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00 w dniu wyznaczonym do odbioru odpadów.

Odpady wystawione po tym terminie nie zostaną odebrane.

Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), zużyte opony, folia kiszonkarska oraz odpady pochodzące z remontów np. gruz budowlany.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogramy wywozu odpadów

Informacja o sposobie uiszczania opłaty za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, w terminie do:

 • 15 stycznia - za miesiące listopad i grudzień,
 • 15 marca - za miesiące styczeń i luty,
 • 15 maja - za miesiące marzec i kwiecień,
 • 15 lipca - za miesiące maj i czerwiec,
 • 15 września - za miesiące lipiec i sierpień,
 • 15 listopada - za miesiące wrzesień i październik,
 • 15 stycznia kolejnego roku - za miesiące listopad i grudzień poprzedniego roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona na otrzymany w jednorazowym zawiadomieniu dot. sposobu uiszczania w/w opłaty indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Na terenie wiejskim Gminy Namysłów opłatę można uiszczać u sołtysa w miejscu zamieszkania.

Tu oddasz przeterminowane leki

Mieszkańcy gminy Namysłów mogą bezpłatnie oddawać przeterminowane leki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, w godzinach otwarcia punktu tj.:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00,
 • w soboty w godzinach od 10.00 do 13.00.

Informacja o możliwości odbioru pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, mogą go odebrać w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. przy ul. Mariańskiej 2 w Namysłowie (tel. 77 410-52-22 wew. 16).

W związku z konieczności podpisania protokołu przekazania pojemnika, odbioru pojemnika należy dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną. Warunkiem otrzymania pojemnika jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Pytania i odpowiedzi dot. gospodarowania odpadami

Pytanie: W jaki sposób dobieramy ilość i rodzaj pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach niezamieszkałych np. punkt handlowy położony w Namysłowie?

Odpowiedź: W celu obliczenia ilości i rodzaju pojemnika przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych musimy sięgnąć do tabeli określającej średnią ilość odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/245/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów. W przypadku punktu handlowego bierzemy pod uwagę pozycję nr 6 i ilość miejsc konsumpcyjnych oraz liczbę zatrudnionych osób.

Przykład: Punkt handlowy, gromadzący odpady komunalne w sposób selektywny, o powierzchni 80 m2 zatrudniający 1 osobę.

Wzór do obliczenia ilości i rodzaju pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

80 m2 x 1 litr (średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych w ciągu 1 tygodnia) = 80 litrów
1 zatrudniony x 7 litrów (średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych w ciągu 1 tygodnia) = 7 litrów

Łącznie, punkt handlowy wytwarza 87 litrów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ciągu tygodnia. W związku z tym, iż odpady komunalne odbierane będą 1 raz w tygodniu (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów, minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), należy dobrać jeden pojemnik o pojemności 120 l.


Pytanie: W jaki sposób właściciel punktu handlowego, położonego w Namysłowie, o powierzchni 80 m2, zatrudniający 1 osobę, oblicza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Odpowiedź: Właściciel punktu handlowego, prowadzący selektywną zbiórkę, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oblicza w części G deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Część G należy wypełnić dla pojemnika o pojemności 120 l. W  kolumnie dot. stawki opłaty w przypadku selektywnej zbiórki odpadów należy wpisać 12,99 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XX/248/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik). Następnie, w kolumnie liczba pojemników w przypadku selektywnej zbiórki odpadów (miesięcznie), wpisujemy ilość odbiorów odpadów komunalnych z pojemnika w ciągu miesiąca. W tym przypadku pojemnik obierany będzie 4 razy w ciągu miesiąca (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów. minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). W kolumnie 6 kwota opłaty wpisujemy wynik iloczynu z kolumny 2 i 4. W części G.1. wpisujemy miesięczną kwotę opłaty którą następnie mnożymy przez 2 miesiące (ponieważ opłaty uiszczane będą w odstępach dwumiesięcznych) i wpisujemy do części G.2. opłata należna.

Pozostałe informacje

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane