×
Wyszukaj w serwisie

Lista organizacji

"Cztery Łapy" Namysłowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom

ul. Stanisława Dubois 15/6
46-100 Namysłów
Tel: 

Status prawny: Stowarzyszenie
Numer KRS: 0000665249

Zakres działania (cel):

  • podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przebywanie na wolności
  • zapobieganie bezdomności zwierząt
  • zapobieganie rażącemu zaniedbaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt
  • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
  • kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata przyrody, w tym wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących
  • promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

Chorągiew Opolska ZHP Hufiec ZHP w Namysłowie

ul. Kolejowa 2,  46-100 Namysłów
tel./fax. 77 410-06-62
e-mail: namyslow@zhp.pl
strona internetowa: www.namyslow.zhp.pl

Status prawny: Stowarzyszenie
Numer KRS: 0000343254

Zakres działania (cel):

Hufiec ZHP Namysłów jest organizacją działająca na rzecz dzieci i młodzieży, pochodzących z patologicznych i ubogich rodzin. Celem stowarzyszenia jest polepszenie sytuacji podopiecznych, działania proekologiczne i propagowanie zdrowego stylu życia.

Cech Rzemiosł Różnych w Namysłowie

ul. 3 Maja 6, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 13 91
e-mail: cech.namyslow@op.pl

Zakres działania (cel):

Utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - gospodarczej, kulturalnej, oświatowej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i  sądów. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników. Organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno - oświatowych. 

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Sami dla siebie"

Rynek-Ratusz 1, 46-100 Namysłów
tel. 539915407 lub 721033782

Status prawny: Stowarzyszenie
Numer KRS 0000499445

Zakres działania (cel):
Integracja społeczności senioralnej,
Szeroko rozumiana pomoc w sprawach życiowych,
Reprezentowanie interesów środowiska w stosunku do władz samorządowych,
Tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa środowiska w życiu kulturalnym i społecznym.

Stowarzyszenie Nasz Smogorzów

ul. Główna 69, Smogorzów
46-100 Namysłów
e-mail: stowarzyszenienaszsmogorzow@wp.pl
Status prawny: Stowarzyszenie 

Zakres działania (cel):

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest dbałość o sołectwo Smogorzów, zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców oraz promocja wsi, jej historii a szczególnie "Legendy Smogorzowskiej".
 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej "OKA"

ul. Polska 7B, Smarchowice Śląskie, 46-100 Namysłów
tel. 665-732-784
e-mail: marcinp8333@wp.pl
Status prawny: Stowarzyszenie zwykłe

Zakres działania (cel):

Celem grupy jest odtwarzanie wyglądu i zachowań żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II w światowej.
Popularyzacja wiedzy o dziejach żołnierza polskiego oraz pielęgnowanie pamięci o Jego zasługach i dokonaniach

Koło PZW Namysłów "GOBIO" - Wędkarski Klub Sportowy "GOBIO" Namysłów

ul. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów

Koło PZW Namysłów NSM

ul. Reymonta 8, 46-100 Namysłów

Koło Łowieckie "Bażant" w Namysłowie

ul. Reymonta 82a/6, 46-100 Namysłów

Koło Łowieckie "Łoś" w Namysłowie

ul. Partyzantów 1 lok. 206, 46-100 Namysłów

Zakres działania (cel):

Prowadzenie gospodarki łowieckiej poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierząt oraz działanie na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

Koło Łowieckie Nr 2 "BÓR" w Namysłowie

ul. Reymonta 70-72, 46-100 Namysłów

Zakres działania (cel):

Gospodarka łowiecka na dzierżawionych obwodach łowieckich Nr 12 i 21.

Koło Łowieckie Nr 4 "Dzik" w Namysłowie

Osiedle 40-lecia 14/4, 46-146 Domaszowice

Zakres działania (cel):

Ochrona przyrody i gospodarki łowieckiej.

Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Namysłowie

ul. Kolejowa 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-40-43
e-mail: kaz55@op.pl
strona internetowa: www.orzelnamyslow.pl

KRS: 0000064343

Zakres działania (cel):

Upowszechnienie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Ochrona i promocja zdrowia.

Motoryzacja i Sporty Samochodowe

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12B, 46-100 Namysłów
tel. 695-200-108
e-mail: kozlowskimotosport@gmail.com
Status prawny: Stowarzyszenie zwykłe

Zakres działania (cel):

Wspieranie zawodników i sekcji sportowych uczestniczących w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Dzieci i Młodzieży

Namysłowska Drużyna WOPR

ul. M. Konopnickiej 2, pok. nr.2 (parter), 46-100 Namysłów
tel. 793-390-952
e-mail: woprnamyslow@gmail.com
Zakres działania (cel):

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych bezpiecznego sposobu na spędzanie czasu nad woda.
Organizacja spotkań, zajęć edukacyjnych.

Namysłowska Inicjatywa na Rzecz Ekologii i Rozwoju w Namysłowie

Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-36-95 wew. 204

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 000028473

Zakres działania (cel):

Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Namysłowski Klub Sportowy "START"

ul. Pułaskiego 5, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-24-09

Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków w Namysłowie

Pl. Wolności 12A, lok. 216, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-36-95 wew. 216

Status prawny: Stowarzyszenie
Numer KRS: 0000146287

Zakres działania (cel):

Opieka i pomoc chorym na cukrzycę.
Reprezentowanie chorych na cukrzycę przed różnymi podmiotami i ochrona ich praw.
Działania na rzecz poprawa materialnej i społecznej sytuacji chorego.
Integracja ludzi chorych na cukrzycę.
Organizowanie szkoleń o cukrzycy, prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny, zajęć ruchowych, przedsięwzięć rekreacyjno - turystycznych, spotkań edukacyjnych, np. nauka obsługi glikometrów, obliczania wymienników węglowodanowych itp.
Współpraca z innymi stowarzyszeniami, organami administracji państwowej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także współpraca międzynarodowa.

Namysłowskie Stowarzyszenie Motocyklistów

Namysłowski Ośrodek Kultury, Plac Powstańców Śląskich2, 46-100 Namysłów
tel. 509-205-677 - Ryszard Radomiński

Status prawny: Stowarzyszenie zwykłe

Zakres działania (cel):

Popularyzacja turystyki motocyklowej.

Namysłowskie Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "STORCZYK" w Namysłowie

ul. Jana Pawła II 7/1, 46-100 Namysłów
tel. 512-529-640
e-mail: janbk@poczta.onet.pl
Status prawny: Stowarzyszenie
Numer KRS: 0000325077

Zakres działania (cel):

Stowarzyszenie szerzy zamiłowanie do obcowania z pięknem natury, uprawy roślin, prowadzenia i pielęgnowania ogrodów działkowych, tak przez samych członków stowarzyszenia, jak i ich rodziny.
Dzielenie się wiedzą z zakresu ekologii.
Działania na rzecz ochrony zdrowia, propagowanie wypoczynku i kultury fizycznej.
Zagospodarowanie nieużytków i stworzenie drugich płuc w miastach.
Upowszechnianie działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, oświatowej, wychowawczej i sportowej

Namysłowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe w Namysłowie

ul. Harcerska 1/3, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-52-61

Status prawny: Stowarzyszenie
Numer KRS: 0000160529

Zakres działania (cel):

Prowadzenie działań związanych z propagowaniem trzeźwego stylu życia.
Informowanie o konsekwencjach picia alkoholu i używania środków chemicznych, oraz o skutecznych sposobach radzenia sobie ze skutkami takich zachowań.
Promowanie zdrowego stylu życia.

Namysłowskie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Namysłowie

ul. Reja 2, 46-100 Namysłów
tel. 77 403-92-07

Status prawny: Stowarzyszenie
Numer KRS: 0000295407

Zakres działania (cel):

Wszechstronne propagowanie idei integracji europejskiej.

Namysłowskie Towarzystwo Rowerowe

ul. Sejmowa 22/6, 46-100 Namysłów

Status prawny: Stowarzyszenie 

Zakres działania (cel):

Działanie na rzecz popularyzacji aktywnego wypoczynku.
Popularyzowanie wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wśród społeczeństwa.
Promocja i popieranie "zdrowego stylu życia".
Tworzenie płaszczyzny wymian informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius"

ul. 1 Maja 9, 46-100 Namysłów
tel/fax. 77 410-19-30

Status prawny: Stowarzyszenie
Numer KRS: 0000178100

Zakres działania (cel):

Czynny udział grupy zawodowej - lekarzy weterynarii wolnej praktyki w życiu publicznym i wyrażanie poglądów dotyczących pozycji i statutu wykonujących ten zawód.
Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz organów samorządu zawodowego lekarzy weterynarii.
Konsolidacja środowiska lekarzy wolno praktykujących.
Współdziałanie z organami państwowej służby weterynaryjnej.

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Stowarzyszenie Charytatywne, Zarząd Rejonowy

ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel./fax. 77 410-75-16

Status prawny: Stowarzyszenie rejestrowe
KRS: 0000041349

Zakres działania (cel):

Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział Namysłów

ul. Polna 27, 46-100 Namysłów
tel. 501-463-466, 721-822-276.
strona internetowa: www.pzhgpnamyslow.republika.pl

Status prawny: Stowarzyszenie zwykłe, okręg opolski związku posiada status organizacji pożytku publicznego

Zakres działania (cel):

Zrzeszenie hodowców gołębi pocztowych.
Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego.
Rozpowszechnianie wśród członków wiedzy o życiu paków.
Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.
Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków związku i sympatyków.

Polski Związek Niewidomych - Koło w Namysłowie

ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-75-13

Status prawny: Stowarzyszenie zwykłe, organizacja pożytku publicznego

Zakres działania (cel):

Szeroko pojęta pomoc osobom chorym, w tym:
pomoc w organizowaniu rehabilitacji dla potrzebujących,
wysyłanie na nieodpłatne szkolenia,
organizacja imprez integracyjnych, np. "Biała Laska", spotkania opłatkowe, ogniska,
przekazywanie na rzecz potrzebujących artykułów spożywczych z banku żywności,
pomoc w wypełnianiu wniosków do PCPR oraz PFRON.

Polski Związek Niewidomych - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności

ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-75-00

Zakres działania (cel):

Celem Stowarzyszenia jest integracja i pomoc w zakresie porad rehabilitacji zawodowej, kulturalnej, oświatowej i prawnej. Koło liczy 195 członków I i II grupy z tytułu narządu wzroku i innych schorzeń oraz 8 dzieci do lat 16-tu.

Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Namysłów I w Namysłowie

ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-75-13

Status prawny: stowarzyszenie zwykłe

Zakres działania (cel):

Poprawa warunków socjalno-bytowych członków Związku.
Uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi.
Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów.
Reprezentowanie interesów członków Związku przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed innymi organami administracji publicznej.
Popularyzowanie problemów członków Związku wśród społeczeństwa.

Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Namysłów II w Namysłowie

Plac Wolności 12 (bud. Starostwa Powiatowego w Namysłowie), 46-100 Namysłów
tel. 606-570-550 - Zbigniew Banasiak

PZW Koło Miejskie Namysłów

ul. Łączańska 14G, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-31-72

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Namysłowie

ul. Reymonta 34/3, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-08-29

Stowarzyszenie "Bowarto" w Namysłowie

ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów
tel. 696-453-236

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000419862

Zakres działania (cel):

Propagowanie idei kształcenia się przez całe życie.
Wspieranie działalności uniwersytetów dziecięcych.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie "Edukacja na Przyszłość" w Namysłowie

Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów
tel. 77 419-14-10

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000194433

Zakres działania (cel):

Udzielanie wsparcia finansowego młodym ludziom.
Wspieranie inicjatyw ludzi młodych.
Budowanie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Stowarzyszenie "Namysłowska Dobra Szkoła" w Namysłowie

ul. Mickiewicza 12, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-70-60

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000227022

Zakres działania (cel):

Wszechstronna pomoc w zakresie różnych dziedzin edukacji uczniów i I liceum ogólnokształcącego w Namysłowie.
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży.

Stowarzyszenie "Nasze Łączany 2009"

Łączany 30, 46-100 Namysłów

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 00000336260

Zakres działania (cel):

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Łączany.
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego lokalnej społeczności.
Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Stowarzyszenie Aktywności Wiejskiej "Południe" w Jastrzębiu

ul. Opolska 68, 46-100 Namysłów
tel. 77 419-74-25

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000306976

Zakres działania (cel):

Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sołectw: Jastrzębie, Nowy Folwark, Minkowskie, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Żaba.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "SAK"

Rynek-Ratusz 20, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-18-15

Status prawny: stowarzyszenie zwykłe

Zakres działania (cel):

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Propagowanie w środowisku idei na rzecz integracji gospodarczej.
Przeciwdziałanie przemocy, narkomanii, alkoholizmowi.
Poradnictwo społeczno-prawne, rodzinie itp.

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Jazdy Śląskiej w Smarchowicach Śląskich

ul. Polska nr 7, Smarchowice Śląskie, 46-100 Namysłów

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000353915

Zakres działania (cel):

Utworzenie i prowadzenie konnej drużyny rycerskiej osadzonej w realiach średniowiecza.
Popularyzacja hippiki, a także szeroko rozumianej kultury średniowiecznej.
Integracja osób zainteresowanych kulturą średniowiecza, a także sportem i rekreacją konną.

Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Nad Zalewem" w Objeździe

Objazda 25, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-26-63

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000308112

Zakres działania (cel):

Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie Klubu Seniora "RELAKS" przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 8, 46-100 Namysłów
tel. 516-746-942

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000308714

Zakres działania (cel):

Działalność kulturalna, rekreacyjna oraz oświatowa świadczona głównie na rzecz osób starszych i samotnych.
Wspieranie inicjatyw integrujących społeczności lokalne.
Pobudzanie świadomości kulturowej, społecznej, ekologicznej oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska  naturalnego postaw i zachowań obywateli.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Wczesnośredniowiecznej "TROLLABANIN" w Namysłowie

ul. Bohaterów Warszawy 29/1, 46-100 Namysłów
tel. 607-501-498

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000262693

Zakres działania (cel):

Promowanie kultury, historii i obyczajów wczesnośredniowiecznych z Eurazji.
Promowanie zapomnianego, starego rzemiosła i dawnej sztuki wojennej.
Promowanie Ziemi Namysłowskiej.
Zapobieganie patologiom społecznym u dzieci i dorosłych.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi "PIERŚCIEŃ" w Rychnowie

Rychnów 8, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-36-82

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000302767

Zakres działania (cel):

Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie Namysłowska Grupa Rowerowa

ul. Namysłowska 12, Smarchowice Wielkie, 46-100 Namysłów

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000378177

Zakres działania (cel):

Działalność edukacyjna, kulturowa i sportowa.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "In Pectore" w Namysłowie

ul. Podleśna 4H, 46-100 Namysłów

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000335469

Zakres działania (cel):

Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i rodzinom.
Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec zagrożonych patologią społeczną.
Udzielanie pomocy rodzicom i Wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
Kształtowanie osobowości młodych ludzi, integracja społeczna i zawodowa.
Działalność charytatywna, nauka, wychowanie, edukacja.
Popularyzowanie wiedzy o problemach młodzieży.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Ratownictwo i ochrona ludności.

Stowarzyszenie Promocji Polskich Przedsiębiorstw na Ukrainie

ul. Kolejowa 4E/3, 46-100 Namysłów
tel. 783-068-470

Status prawny: stowarzyszenie zwykłe

Zakres działania (cel):

Wspieranie rozwoju regionalnego poprzez promowanie regionalnej przedsiębiorczości na terenie Ukrainy.
Zwiększenie efektywności i konkurencyjności lokalnej gospodarki na rynku ukraińskim.
Konsultowanie wzajemnych opinii i poglądów. Konsolidacja środowiska przedsiębiorców polskich i ukraińskich.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Nadzieja"

ul. Pułaskiego 3B, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-39-92

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000209641

Zakres działania (cel):

Działalność na rzecz ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie Ratuj Swoje Życie w Namysłowie

ul. Chrobrego 21/2, 46-100 Namysłów

Status prawny: stowarzyszenie

Zakres działania (cel):

Działalność na rzecz osób uzależnionych od wszelkich używek, a także osób bezdomnych i ubogich.

Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk Walki "Bushi" w Namysłowie

ul. Łączańska 20B/10, 46-100 Namysłów
Adres korespondencyjny: ul. Reymonta 8, 46-100 Namysłów
tel. 606-318-047
e-mail: info@bujutsukai.pl
Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000147664

Zakres działania (cel):

Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno - teoretycznego członków SSiJSW "Bushi".
Zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych.
Inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie sztuk walki i sportu.
Propagowanie sztuk walki, rekreacji ruchowej i sportów.
Tworzenie bazy szkoleniowej.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Ochrona promocji zdrowia, działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Namysłowie

ul. J. Piłsudskiego 11, 46-100 Namysłów
tel./fax. 77 410-12-61
e-mail: psmnamyslow@poczta.fm
Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000361692

Zakres działania (cel):

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi uczniów.
Upowszechnianie edukacji i kultury muzycznej, promowanie pracy i osiągnięć uczniów oraz pedagogów.
Wspieranie statutowych celów szkoły zwłaszcza w zakresie jej bieżącego funkcjonowania i poprawy bazy materialnej.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Inwestycyjnych

ul. Dworcowa 4, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-51-99

Status prawny: stowarzyszenie zwykłe
Nr rejestru w Starostwie Powiatowym w Namysłowie: 32

Zakres działania (cel):

Zrzeszanie osób fizycznych występujących ze wspólną inicjatywą i przeprowadzanie w sposób zorganizowany podjętej inicjatywy.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Rynek-Ratusz II piętro, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-15-16

Zakres działania (cel):

Dobro kraju, umacnianie jego integralności i suwerenności.
Obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy.
Utrwalanie i upowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej.
Pomoc w wychowaniu moralnym, patriotycznym organizacyjnym młodego pokolenia oraz krzewienie wśród młodzieży wiedzy o historii Armii Krajowej.
Upamiętnianie miejsc walki, miejsc kaźni, opieka nad grobami poległych żołnierzy Armii Krajowej.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich - Oddział w Namysłowie

Rynek-Ratusz, lok. 19A, 46-100 Namysłów
tel. 511-054-691
e-mail: kresowiacy@op.pl
strona internetowa: www.namyslow-kresy.pl

Status prawny: stowarzyszenie rejestrowe
KRS: 0000159574

Zakres działania (cel):

Zrzeszanie osób, dla których bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich dla podtrzymywania stosunków koleżeńskich oraz udzielania wzajemnej pomocy.
Upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem jako integralnej części kultury i tradycji RP.
Utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi we Lwowie i Kresach.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Namysłowie

ul. Bohaterów Warszawy 5, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-14-87
e-mail: bibliotekanamyslow@op.pl
Status prawny: stowarzyszenie rejestrowe
KRS: 0000015129

Zakres działania (cel):

Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, pomoc dzieciom, ochrona przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem.
Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie  zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.
Upowszechnianie modelu prorodzinnego.
Ochrona praw dziecka.

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Namysłowskiej w Ligocie Książęcej

Ligota Książęca 87B, 46-166 Ligota Książęca
tel. 77 410-34-75

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000304279

Zakres działania (cel):

Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"

ul. Grunwaldzka 51D, 46-100 Namysłów
tel. 509-787-454, fax. 77 410-05-30
e-mail: annagrognet@wp.pl
Status prawny: stowarzyszenie rejestrowe
KRS: 0000335674

Zakres działania (cel):

Udzielanie wszechstronnej pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzicom.
Prowadzanie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej.
Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Propagowanie i Tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej.
Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życia.
Pozyskiwanie środków finansowych na realizacje celów statutowych.

Zrzeszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Zielona Wieś" w Głuszynie

ul. Główna 115, 46-134 Głuszyna

Status prawny: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000308113

Zakres działania (cel):

Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów
tel. 77 410-42-16

Zakres działania (cel):

Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich.
Otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców zwłaszcza w sprawach socjalnych i zdrowotnych.
Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania ojczyźnie.
Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz, organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji społecznych.
Działanie na rzecz godnego honorowania i otaczania opieką miejsc pamięci narodowej.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane