×
Wyszukaj w serwisie

Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w rolnictwie w aspekcie ochrony środowiska naturalnego

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 393) nawozy naturalne m.in. takie jak obornik, gnojówka i gnojowica oraz nawozy organiczne stosuje się :

 1. wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawami pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe);
 2. nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej, stosuje się przy użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebowych, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe;
 3. nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej, mogą być stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;
 4. nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych;
 5. nawozy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:
  • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
  • cieków wodnych,
  • rowów o szerokości powyżej 5 m szerokości licząc od górnej krawędzi brzegu rowu,
  • kanałów - sztucznych koryt prowadzących wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu;
 6. nawozy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:
  • brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni ponad 50 ha,
  • ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne;
 7. gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:
  • jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
  • cieków wodnych,
  • rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,
  • kanałów, w rozumieniu o którym mowa powyżej,
 8. nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane:
  • gdy poziom wody podziemnej jest poniżej 1,2 m,
  • poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych.

Zabrania się stosowania nawozów:

 1. na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
 2. naturalnych w postaci płynnej - na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 % oraz podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi oraz nawozów azotowych - na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%.

Ponadto, zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Kto stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami o których mowa powyżej, powodując zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt bądź środowiska podlega karze grzywny, zgodnie z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane