Namysłów - moje miasto - system informacji miejskiej - wykonanie map/tablic dla całego miasta Namysłowa z podziałem na osiedla

Zgłaszający: Zarząd Osiedla nr 3

Nazwa zadania: "Namysłów - moje miasto" - system informacji miejskiej - wykonanie map/tablic dla całego miasta Namysłowa z podziałem na osiedla.

Lokalizacja zadania: Działki stanowiące własność Gminy Nymysłów, wyznaczone na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu pomiędzy Gminą Namysłów i właściwymi obszarowo Zarządami Osiedli w Namysłowie.

Szacunkowy koszt zadania: 50.000,00 zł

Opis zadania: Zadanie będzie polegało na ustawieniu w obrębie granic administracyjnych miasta Namysłowa 19 map/tablic wraz z zintegrowanymi ławkami i stojakami na rowery (mapa/tablica zawierać będzie plan miasta z zaznaczonymi obszarami 6 namysłowskich osiedli). Ww. mapy/tablice będą spójne graficznie. Tablice zostaną umiejscowione na działkach stanowiących własność Gminy Namysłów w uzgodnieniu z właściwymi obszarowo Zarządami Osiedli na terenie Namysłowa. Osiedle Nr III - 5 tablic, Osiedle Nr: I, II, IV i VI - 3 tablice, Osiedle Nr V - 2 tablice.
Mapa zostanie opracowana w uzgodnieniu z Zarządem Osiedla Nr III. Proponowana skala mapy 1 : 10 000. Wielkość tablic 140 cm x 200 cm. Koszty zostały oszacowane na podstawie załączonych do wniosku ofert. W całkowitym koszcie szacunkowym zadania przewidziane zostały również koszty administracyjne.

Uzasadnienie: Celem zadania będzie spójna oferta promocyjna walorów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych i przyrodniczych miasta Namysłowa z podziałem na 6 namysłowskich osiedli.
Opracowana zostanie mapa/tablica Namysłowa, która będzie stanowiła graficzny "przewodnik" miejski. Oznaczone na mapie/tablicy obiekty dodatkowo zostaną podzielone na kategorie tematyczne: kultura, przyroda, rekreacja, sport, rozrywka, itp.
Na mapach/tablicach ustawionych na terenie wszystkich namysłowskich osiedli oznaczone zostaną: trasy do biegania, Nordic Walking, jazdy na rolkach, rowerze, itd.
Przedmiotowe zadanie przyczyni się przede wszystkim do popularyzacji oferty spędzania czasu wolnego na poszczególnych osiedlach (poprzez zamieszczenie informacji m.in. o lokalizacjach placów zabaw, siłowni zewnętrznych, Street Workout Park, ścieżek zdrowia, basenu, stadionu, parków), a także podniesienia atrakcyjności tych Osiedli, a tym samym całego miasta Namysłów. Realizacja zadania jest uzasadniona zbyt małą liczbą map/tablic promujących potencjał miasta Namysłowa i jego Osiedli. Co w konsekwencji stanowi problem w poruszaniu się po Namysłowie, zwłaszcza w obszarze sportu, rekreacji i turystyki oraz utrudnia pozyskiwanie nowych osób odwiedzających miasto Namysłów.
Taka forma wizualnego "przewodnika" będzie dużym udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców Namysłowa oraz gości i turystów.

Załącznik: PDFOsiedle 3 - Namysłów-moje miasto - system informacji miejskiej-wykonanie map,tablic dla całego miasta Namysłowa z podziałem na osiedla.pdf