×
Wyszukaj w serwisie

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich

Ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pok.10

Tel: 77 4190350

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 8:00–16:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30–15:30

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

 1. Organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,wywiad skarbowy.
 2. Sądy.
 3. Inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 • Dowód opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w kwocie 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.
 • Pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz dowód opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. za pełnomocnictwo (w przypadku działania  przez pełnomocnika).
 • Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Dodatkowe czynności – powiązane procedury: 
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Opłaty:

 • Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w wysokości 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł.

Opłaty można wnieść w Punkcie Obsługi Bankowej lub na rachunek bankowy:

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi danych:

BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 

BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U z 2010 r. nr 167 poz. 1131 ze zm).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.319).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 783).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane