Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja działalności gospodarczej - zawieszenie

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 6, tel. 77 419-03-40.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1 (formularze i więcej informacji na stronie CEIDG):
  • osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym  za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.),
  • przez pełnomocnika w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego; Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie,
  • wysłać pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie),
  • samodzielnie za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 3. Informacja o zawieszeniu publikowana jest na wpisie zazwyczaj po paru minutach.
 4. Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Inne Informacje:

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej może złożyć przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, najpóźniej w dniu, kiedy rozpoczyna zawieszenie. Przedsiębiorca podaje datę, od kiedy działalność ma zostać zawieszona. Wpis zostaje automatycznie zawieszany na maksymalny okres 24 miesięcy. Wznowienie następuje tylko w momencie zgłoszenia osobnego wniosku o wznowienie działalności. To przedsiębiorca decyduje o okresie zawieszonej działalności. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed planowaną datą wznowienia bądź w dniu wznowienia. Aby zawieszenie w pełni miało skutki prawne należy pamiętać, że minimalny okres zawieszenia to 30 dni (wyjątek luty).

Jeżeli do wpisu nie zostanie zgłoszona informacja o wznowieniu lub wpis nie zostanie wykreślony przed upływem 24 miesięcy na wniosek przedsiębiorcy, Minister Rozwoju w drodze decyzji administracyjnej wykreśla wpis z CEIDG.

19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

Ważne! Jeśli działalność Twojej firmy jest zawieszona i nie zdążysz złożyć wniosku o wznowienie wykonywania przed upływem 24 miesięcy, zostaniesz automatycznie (bez możliwości odwołania) wykreślony z CEIDG! Sprawdź, kiedy upływa termin zawieszenia Twojej firmy. Jeśli chcesz kontynuować działalność złóż wniosek o jej wznowienie.

Co do zasady, nie ma też przeszkód prawnych, aby wznowić działalność na krótki okres (minimum jeden dzień), po czym złożyć nowy wniosek o zawieszenie. Dla przykładu, jeżeli zawiesiłeś działalność 1 czerwca 2014 r. to Twoja firma podlegałaby wykreśleniu na koniec dnia 1 czerwca 2016 r. Wniosek o wznowienie działalności powinieneś więc złożyć najpóźniej tego dnia. Najwcześniej następnego dnia, a więc 2 czerwca 2016 r., możesz złożyć wniosek o zawieszenie. W przypadku przedsiębiorców podlegających ubezpieczeniom w ZUS wiąże się to z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczeń i wniesienia składki zdrowotnej (jest niepodzielna i płacisz ją za cały miesiąc) i (proporcjonalnie) składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowo, wykreśleniu (w drodze czynności materialno-technicznej) podlegać będą wpisy przedsiębiorców, które w terminie 2 lat nie zostaną uzupełnione o nr PESEL (dotyczy niezweryfikowanych wpisów z migracji).

Zawieszenie działalności gospodarczej zgodnie z art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem: "Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.".

W przypadku zgłaszania tego rodzaju zawieszenia należy także wskazać datę, do kiedy działalność będzie zawieszona. Uwaga! Po wskazanej dacie przedsiębiorca będzie podlegał wykreśleniu z urzędu (nawet, gdy okres zawieszenia jest krótszy niż 24 miesiące!). Dlatego już na etapie składania wniosku o zawieszenie warto złożyć także wniosek o wznowienie wykonywania działalności.

Więcej informacji na:

Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 26.3, 26.4 i ewentualnie w części CEIDG-SC.

Metryczka
 • opublikowano:
  10-06-2016 15:10
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 12:07
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1150
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×