×
Wyszukaj w serwisie

Uwaga mieszkańcy

Z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła zmiana przepisów dotycząca wycinki drzew.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do m.in.:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (dotyczy topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego), 65 cm (dotyczy kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew),
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W tym przypadku zamiaru usunięcia drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza ww. obwody, należy zgłosić do wójta/burmistrza/prezydenta miasta/wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). Organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa można usunąć.

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

 • lokalizacji drzewa:
  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na obszarach chronionych: w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000;
 • spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody, które zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska najpóźniej do 17 grudnia 2017 r.

Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub drzew dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakładce DRUKI.

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Namysłowie zajmującym się wycinką drzew pod nr tel. 77 4190 374.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane