×
Wyszukaj w serwisie

Gmina Namysłów zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, t.j. Zespołu Niepublicznych Szkół im Alicji po drugiej stronie lustra w Kup, ul. Karola Miarki 10-12.
2. Przewóz dotyczyć będzie dwóch uczniów mieszkających w Namysłowie (adresy uczniów zostaną podane w umowie).
3. Wykonawca zobowiązany będzie zawieźć uczniów, wraz z opiekunem, w godzinach rannych (ustalonych z rodzicami uczniów) do szkoły, a następnie przywieźć ich po zajęciach z powrotem do domu. 
4. Opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu zapewnia Zamawiający.
5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) zapewnienie środka transportu niezbędnego do prawidłowej realizacji określonych 
w   umowie zadań,
b) zapewnienie zastępstwa w czasie urlopu, choroby lub awarii samochodu,
c) przestrzeganie przepisów prawa regulujących ruch drogowy oraz określających warunki techniczne środka transportu,
d) zapewnienie odpowiedniego standardu przewozu uczniów, zapewnienie terminowego 
i punktualnego podstawiania samochodu,
e) posiadanie aktualnych badań technicznych samochodu oraz aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków
6. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w dniu podpisania umowy dysponował następującymi dokumentami:
a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią decyzji administracyjnej     upoważniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej     w zakresie transportu drogowego osób, tj. licencji (zezwolenia, uprawnienia,     koncesji) na wykonywanie transportu drogowego osób,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią ważnego dowodu rejestracyjnego     pojazdu,
c) potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC i NNW.
7. Wynagrodzenie dla Wykonawcy ustalane będzie odrębnie za każdy miesiąc kalendarzowy, 
z uwzględnieniem liczby dni świadczenia usługi.
Termin realizacji zamówienia:
Od 1 września 2017 r. do  22 czerwca 2018 r. we wszystkie dni zajęć szkolnych. 
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego tj.; Urząd Miejski 
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów  do dnia 31 lipca 2017 r.

Plik do pobrania:
DOCXFormularz oferty cenowej.docx (12,81KB)

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane