×
Wyszukaj w serwisie

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Projekt pn.: "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" 
Cel projektu: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-0004/16-00 z dnia 21.06.2017 r. 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna - Podziałanie 3.1.1. Strategia niskoemisyjna w miastach subregionalnych.

Wartość projektu ogółem: 51 834 597,74 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 42 486 324,28 zł
Przedmiotem projektu jest budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego  w centrach miast Subregionu Północnego. Projekt ma na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń (szczególnie CO2) do atmosfery, zmniejszenie hałasu ulicznego i zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach, poprzez przyspieszony rozwój, czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego 
i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.
W ramach przedmiotowego projektu Gmina Namysłów zamierza zrealizować 5 zadań inwestycyjnych:
1.    Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi w Józefkowie. 
2.    Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi na trasie Michalice – Bukowa Śląska.
3.    Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Objaździe.
4.    Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy w Kamiennej.
5.    Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego -ulica Sworowskiego w Namysłowie.

Więcej informacji mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej Lidera projektu:
http://www.powiatkluczborski.pl/projekt_niskoemisyjny/o_projekcie.htm

logotypy Polan.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane