Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie

 

Wczoraj podczas Wizyty Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły został przedstawiony i zainicjowany projekt pod nazwą: "Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie". Poniżej prezentujemy Państwu główne założenia projektu wraz z wizualizacjami.

Nazwa projektu    :
Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie

Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 – 2020,
Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Szacowana wartość projektu: 2 951 250,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 508 562,50 zł

Wnioskodawca: Gmina Namysłów
Partnerzy:

 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”

1.    CELE PROJEKTU:

 • powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów
 • ochrona i odbudowa kapitału naturalnego w postaci siedlisk cennych przyrodniczo
 • utworzenie infrastruktury służącej ochronie przyrody, edukacji ekologicznej i promocji obszarów przyrodniczych zlokalizowanych na terenie miasta Namysłowa
 • zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska i ekologii

2.    ZADANIA:

 • Regeneracja siedliska priorytetowego UE – łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum
 • Regeneracja siedliska eutroficzne zbiorniki wodne z roślinnością wodną i szuwarową
 • Regeneracja siedliska nizinnych rzek ze zbiorowiskiem włosienniczników
 • Utworzenie projektu rezerwatu przyrody „Wyspa na rzece Widawie„
 • Utworzenie projektu użytku ekologicznego „Bioróżnorodny Staw"
 • Utworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Promocja i popularyzacja wiedzy o walorach obszaru projektowanego centrum

3.    ZAKRES PROJEKTU
3.1    ZAGOSPODAROWANIE STAWU I ZIELEŃCA „PARK POD GRZYBKIEM”

Zagospodarowanie stawu i zieleńca 1.jpeg zagospodarowanie stawu i zieleńca 2.jpeg

Zakres prac na terenie stawu i cieku wodnego:

 • budowa rampy - zjazdu dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej
 • remont schodów z nawierzchnią kamienną
 • remont istniejącej ścieżki o nawierzchni z kruszywa kamiennego z obrzeżami betonowymi
 • modernizacja i uzupełnienie oświetlenia typu LED
 • wyposażenie małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery
 • montaż stanowisk edukacyjnych z opisami gatunków diagnostycznych:
 • budowa dwóch pomostów o konstrukcji stalowej i pokryciu deskowaniem kompozytowym oraz lunetą do obserwacji restytuowanych siedlisk wodnych oraz stacją meteorologiczną
 • budowa mostka pieszego nad ciekiem wodnym


Zakres prac na terenie zieleńca:

 • remont ścieżek z kruszywa kamiennego z obrzeżami betonowymi
 • utworzenie dodatkowej ścieżki wzdłuż ul. Jana Pawła ii z kruszywa kamiennego z obrzeżami betonowymi
 • modernizacja i uzupełnienie oświetlenia typu led
 • wyposażenie małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery
 • rozbiórka istniejącej altany ogrodowej i budowa nowego obiektu audytorium (zielonej klasy), tzw. „grzybka”
 • montaż siedzisk z gablotami wokół audytorium – stanowisk ekspozycyjnych

Grzybek 1.jpeg Grzybek 2.jpeg

3.2    ZAGOSPODAROWANIE WYSP NA WIDAWIE

Wyspa 1.jpeg Wyspa 2.jpeg

Zakres prac na terenie wyspy 1:

 • rozbiórka istniejącego audytorium i budowa nowego obiektu (zielonej klasy)
 • wykonanie ścieżki głównej o nawierzchni mineralno-żywicznej z obrzeżami betonowymi
 • wykonanie pomocniczych o nawierzchni z kruszywa kamiennego z obrzeżami     betonowymi
 • montaż zabawowo-edukacyjnych urządzeń interaktywnych (typu dźwiękowe rury wodne, dzwony nożne, pompa „śruba Archimedesa”)
 • modernizacja i uzupełnienie oświetlenia typu led
 • wyposażenie małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery

amfiteatr 1.jpeg amfiteatr 2.jpeg amfiteatr 3.jpeg

Zakres prac na terenie wyspy 2:

 • modernizacja nawierzchni mostu – wyposażenie mostu w nawierzchnię z deskowania kompozytowego
 • wykonanie ścieżek o nawierzchni z kruszywa kamiennego z obrzeżami betonowymi oraz o nawierzchni mineralno-żywicznej z odnogami do stanowisk edukacyjnych o nawierzchni z naturalnego kamienia łamanego
 • montaż stanowisk edukacyjnych
 • budowa pomostu widokowego na konstrukcji stalowej z pokryciem z deskowania kompozytowego
 • budowa wieży obserwacyjnej o wysokości poziomu pomostu widokowego 18 m, o konstrukcji stalowej, rurowej, ze stanowiskiem   lunety obserwacyjnej i stacją meteorologiczną 
 • realizacja brzegu widokowego – z ulokowanymi miejscami do siedzenia/leżenia
 • oświetlenie ścieżki latarniami odbłyśnikowymi typu led

wieża 1.jpeg wieża 2.jpeg

Zakres prac na terenie wyspy 3:
•    Utworzenie projektu rezerwatu przyrody „Wyspa na rzece Widawie„
 

Zakres promocji i popularyzacji wiedzy o walorach obszaru centrum:

 • przygotowanie folderów pokazujących walory przyrodnicze obszaru
 • utworzenie strony internetowej opisującej historię i przyrodę doliny Widawy, zawierającej podstawowe informacje o jego działalności, informacje o aktualnościach i wydarzeniach
 • stworzenie scenariuszy szkolnych zajęć terenowych
 • organizacja cyklu szkoleń, dotyczących związków przyrody z działalnością człowieka
 • wykonanie tablic informacyjnych

Wkrótce zostanie Państwu przedstawiony alternatywny projekt przebudowy „Grzybka”.
W styczniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zostanie uruchomione głosowanie on-line za pośrednictwem którego będą mogli Państwo oddać głos na wybrany projekt.
Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać pod adres e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu

logotypy Polan.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane