Regulamin Budżetu Obywatelskiego Namysłowa 2018

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NAMYSŁOWA W 2018 ROKU

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Budżet obywatelski stanowią środki finansowe budżetu gminy Namysłów przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych przez zarządy osiedli w Namysłowie, w trybie i na zasadach określonych Regulaminem.
2.    Zadania wyłonione w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną zrealizowane w ramach wydatków budżetu gminy Namysłów na 2018 r.
3.    Kwota z budżetu gminy Namysłów, której dotyczy budżet obywatelski w 2018 r., łącznie wyniesie 50000,00 zł.
4.    Budżet obywatelski zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2
Zgłaszanie wniosków

1.    Zgłaszanym wnioskiem są inicjatywy mieszkańców złożone przez zarządy osiedli w Namysłowie określające zadania, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców:
1)      należące do zadań własnych gminy,
2)    nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,
3)    zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku nie naruszające ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4)    które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę Namysłów.
2.    Zgłaszanie projekty muszą mieścić się w granicach kompetencji gminy i winne dotyczyć zadań inwestycyjnych na terenach będących wyłączną własnością gminy Namysłów.
3.    Zgłaszane projekty powinny być możliwe do zrealizowania w ciągu 2018 roku, 
4.    W uzasadnionych przypadkach realizacja kolejnego etapu projektu może być w części przeprowadzona w roku 2018.
5.    Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty całego budżetu obywatelskiego.
6.    Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.namyslow.eu oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
7.    Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 6 należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Budżet obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
8.    Dopuszcza się możliwość złożenia formularza drogą elektroniczną na adres: budzet.obywatelski@namyslow.eu - za pośrednictwem zeskanowanego formularza z podpisem.
9.    Za ważne uznaje się zgłoszenie złożone w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, w którym poprawnie wypełniono wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe do wypełnienia. 

§ 3
Weryfikacja zgłoszonych wniosków

1.    Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie gromadzi zgłoszone wnioski, a następnie przekazuje je do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie, celem dokonania wnikliwej analizy m.in. pod względem możliwości ich realizacji, rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w latach następnych ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania.
2.    Zaopiniowane wnioski przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Namysłowie, zostają przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
3.    Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w składzie minimum 5 osób powołuje Burmistrz Namysłowa w drodze zarządzenia.
4.    Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje wyboru zadań, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu przez mieszkańców miasta, kierując się kryterium ich formalno-prawnej poprawności z zastrzeżeniem zapisów ust. 1.
5.    Kolejność projektów na karcie do głosowania ustalana jest przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w drodze losowania.
6.    Lista, o której mowa w ust. 4  oraz lista wniosków odrzuconych wraz z uzasadnieniem dostępna będzie na stronie internetowej www.namyslow.eu.

§ 4
Wybór zadań do realizacji

1.    O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze bezpośredniego głosowania pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów.
2.    Głosowanie odbywa się:
1)    Za pośrednictwem strony internetowej www.namyslow.eu,
2)    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3 i w innych lokalach wskazanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania.
3.    Głosować można tylko jeden raz, przy czym oddanie większej ilości głosów skutkuje tym, że ważny jest tylko ten głos, który został oddany jako pierwszy. Jeśli ustalenie, który głos został oddany jako pierwszy jest niemożliwe, to wszystkie oddane przez daną osobę głosy uznaje się za nieważne.
4.    Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 
5.    Opieczętowane karty do głosowania można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie, a także innych miejscach wyznaczonych przez Burmistrza oraz osobiście wrzucić do urny 
6.    Odbiór karty do głosowania następować będzie w miejscu wyznaczonym do głosowania po uprzednim okazaniu dowodu osobistego, podaniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. 
7.    Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych zadaniach na karcie do głosowania lub wskazując wybrane zadania na formularzu elektronicznym. Głosujący może zagłosować tylko jeden raz i wybrać maksymalnie trzy zadania z listy wskazanych w karcie do głosowania zadań oraz na formularzu elektronicznym.
8.    Głos będzie ważny, jeśli dane osoby głosującej na karcie do głosowania będą odpowiadały danym podanym podczas odbioru karty.
9.    Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż trzy pozycje to jest to traktowane jako głos nieważny.
10.    Oddanie głosu nastąpi poprzez wrzucenie podpisanej karty do urny lub drogą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz  numeru PESEL.  
11.    Oddane głosy są liczone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego po zakończeniu głosowania.
12.    Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania 
i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. 
13.    Do realizacji przyjęte zostaną zadania, które uzyskają największą liczbę głosów do wysokości limitu wydatków przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
14.    W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście rankingowej decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
15.    Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.namyslow.eu.
16.    Propozycje, które w ramach limitu środków uzyskają największą ilość głosów zostaną przedstawione Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5.
Przetwarzanie danych osobowych

1.    Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Burmistrz Namysłowa.
3.    Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz osoby biorące udział w opiniowaniu złożonych projektów, o których mowa w Regulaminie.
4.    Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.    Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z Regulaminu.
6.    Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w procesie nie jest możliwe.