×
Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli w Gminie Namysłów na rok szkolny 2018/2019

INFORMACJA 
dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli w Gminie Namysłów na rok szkolny 2018/2019


Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym! 

W bieżącym roku, rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Namysłów prowadzona będzie w lutym, a nie w marcu, jak w latach minionych . Rekrutacja prowadzona jest w każdym przedszkolu, na wolne miejsca. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci składają jedynie deklarację wyrażającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Rodzice muszą pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie złożyli deklarację, o której mowa wyżej, nie mogą już składać wniosku o przyjęcie dziecka do innego przedszkola. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Namysłów, których rodzice/prawni opiekunowie ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub decydują się na zmianę przedszkola. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2014 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, jeśli dziecko we wrześniu 2018 r. osiągnie wiek 2,5 lat. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Namysłów mogą ubiegać́ się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać oraz wypełnione złożyć w okresie od 5 lutego do 28 lutego 2018 r. u dyrektora wybranego przedszkola. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony nie więcej niż do trzech przedszkoli – w każdym należy wskazać taką samą preferencję wyboru placówki (Część A wniosku). Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie winni dołączyć́ dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Rekrutacja przeprowadzana jest w przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów niż̇ liczba wolnych w przedszkolu miejsc. Wówczas komisja rekrutacyjnego, powołana przez dyrektora przedszkola, przystępuje do pierwszego etapu rekrutacyjnego, podczas którego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe, jednakowo punktowane, a mianowicie:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem) 
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria organu prowadzącego, ustalone uchwałą Nr 23/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów, t.j.:

 1. Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 4 pkt;
 2. Praca zawodowa obojga rodziców /prawnych opiekunów kandydata – 2 pkt; 
 3. Praca zawodowa jednego z rodziców /prawnych opiekunów kandydata – 1 pkt;
 4. Rodzeństwo kandydata uczęszczające do wybranego przedszkola – 1 pkt; 
 5. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się wybrane przedszkole – 1 pkt. 

Po przeanalizowaniu i ocenieniu wniosków, w dniu 20 marca 2018 r., komisje rekrutacyjne 
(w każdym przedszkolu) opublikują wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, natomiast listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, komisje rekrutacyjne opublikują w dniu 29 marca 
2018 r.
 Jeżeli po zakończeniu rekrutacji, przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami może ogłosić́ rekrutację uzupełniającą, podczas której o przyjęcie do przedszkola mogą również̇ ubiegać́ się kandydaci zamieszkali poza Gminą Namysłów. 
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola integracyjnego, będzie prowadzona odrębnie tj. rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie i tam składają stosowne dokumenty.
 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane