Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

W związku z konkursem na dofinansowanie, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, informuję mieszkańców gminy Namysłów o możliwość składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, przyjętego Uchwałą Nr XV/181/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r., zmieniony Uchwałą Nr XXII/276/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r., wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioski można składać do 30 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, II piętro, pok. nr 16 lub 17.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, w przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli;
  2. kolorowe zdjęcie obiektu wraz z mapką, z którego usuwany będzie azbest oraz opis zawierający dokładny adres;
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie na nieruchomości prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest;
  4. aktualną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów w celu stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

Wniosek składa się osobno na każdy obiekt. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu.

Wniosek do wypełnienia oraz druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dziale Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - wniosek o dofinansowanie prac związanych z usunięciem azbestu oraz Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz w pokoju nr 16 lub 17, budynek B Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie (tel. 77 419-03-45 lub 77 419-03-46).

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane