Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do składania ofert cenowych

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gmina Namysłów zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Dowóz, wraz z zapewnieniem opieki, uczniów niepełnosprawnych  do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup”

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz na opiece w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, t.j. Zespołu Niepublicznych Szkół im Alicji po drugiej stronie lustra w Kup, ul. Karola Miarki 10-12.
2. Przewóz dotyczyć będzie dwóch uczniów mieszkających w Namysłowie (adresy uczniów zostaną podane w umowie).
3. Wykonawca zobowiązany będzie zawieźć uczniów w godzinach rannych (ustalonych 
z rodzicami uczniów) do szkoły, a następnie przywieźć ich po zajęciach z powrotem do domu. W trakcie przewozu Wykonawca zapewni uczniom opiekę, przy czym kierowca nie może być jednocześnie opiekunem.
4. Opiekunem uczniów może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności do czynności prawnych.
5. Opiekun zobowiązany będzie przyjąć ucznia od rodzica, sprawować nad nim opiekę 
w czasie dowozu i przekazać po przyjeździe do szkoły, pod opiekę nauczycielowi lub opiekunowi w szkole, następnie po zakończonych zajęciach odebrać ucznia od nauczyciela, sprawować nad nim opiekę w czasie przewozu i po powrocie przekazać rodzicowi.
6.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a)  zapewnienie środka transportu niezbędnego do prawidłowej realizacji określonych w   umowie zadań,
b)  zapewnienie opiekuna sprawującego opiekę nad przewożonymi uczniami,
c)  zapewnienie zastępstwa w czasie urlopu, choroby lub awarii samochodu,
d)  przestrzeganie przepisów prawa regulujących ruch drogowy oraz określających warunki techniczne środka transportu,
e)  zapewnienie odpowiedniego standardu przewozu uczniów, zapewnienie terminowego 
i punktualnego podstawiania samochodu,
f)  posiadanie aktualnych badań technicznych samochodu oraz aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,
g)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w dniu podpisania umowy dysponował następującymi dokumentami:
a)  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią decyzji administracyjnej upoważniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, tj. licencji (zezwolenia, uprawnienia, koncesji) na wykonywanie transportu drogowego osób,
b)  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu,
c)  potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC i NNW,


Termin realizacji zamówienia:
Od 3 września 2018 r. do  21 czerwca 2019 r. we wszystkie dni zajęć szkolnych.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego tj.; Urząd Miejski 
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów  do dnia 27 lipca 2018 r.

Załącznik do pobrania:

DOCXZaproszenie do złożenia oferty cenowej.docx (20,56KB)

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane