×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty  na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1)    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów na linii:
I trasa: Namysłów – Brzezinka – Namysłów,
II trasa: Namysłów – Woskowice Małe – Namysłów,
III trasa: Namysłów – Brzozowiec – Namysłów,
w dwóch wariantach:
 I wariant: dwa kursy (rano i popołudnie),
II wariant: trzy kursy (rano, południe i popołudnie).
2)    Przewóz osób powinien odbywać się na podstawie wydanych biletów.
3)    Koszty związane z przygotowaniem i dystrybucją ponosi Wykonawca.
4)    Wykonawca w formularzu oferty musi podać zaplanowane trasy przejazdu.
5)    Przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).

2. Termin realizacji zamówienia:

Od 23.07.2018 r. do 31.08.2018 r. w dni robocze.

3. Kryteria oceny oferty: 
       Cena – 100%.
W zależności od cen zaproponowanych przez Wykonawców w złożonych ofertach oraz środków zabezpieczonych, Zamawiający wybierze wariant I lub II.  

4. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu za całość zamówienia w złotych (PLN), cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, odejmując od tej kwoty planowane przychody z tytułu sprzedaży biletów, na każdy wariant.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 17.07.2018 r. do godz. 10:00 elektronicznie na adres e-mail: janholowacz@namyslow.eu 
O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania oferty: 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania; dla ważności oferty należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Wykonawcy;
3) ofertę należy wysłać elektronicznie na adres e-mail janholowacz@namyslow.eu, a w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów”.

7. Istotne warunki zamówienia:
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego 
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

8. Dodatkowe informacje:
Osoby upoważnione do kontaktów:
Jan Hołowacz – tel. /77/ 419 03 51, Urząd Miejski, ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłów, Wydział Spraw Obywatelskich, w godz. 8:00-16:00                                          
w poniedziałki oraz w godz. 7:30-15:30 od wtorku do piątku.

9.    Załączniki:
1)    formularz oferty;
2)    klauzula informacyjna;

Pliki do pobrania:

DOCZałącznik nr 1 Formularz oferty-transport.doc (52,00KB)

DOCXZałącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO.docx (18,74KB)

DOCzapytanie ofertowe - transport.doc (49,50KB)

 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane