×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja

I. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI:

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Namysłów jest organem prowadzącym, będzie prowadzony w każdym przedszkolu, na wolne miejsca, od dnia 18 lutego 2019 r.

Zasady przyjęć do publicznych przedszkoli na rok szk. 2019/2020 regulują zapisy:

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
 2. uchwały nr 26/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 284),
 3. Zarządzenia Nr 58/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 (BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie).

Informacje ogólne:

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Dziecko w wieku 3- 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów:
 • Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Namysłów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami.
 • Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).           
 • Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację wyrażającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie od 1 do 15 lutego 2019 r.

Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola winien być złożony w wybranym przedszkolu, w terminie od 18 lutego do 1 marca 2019 r., (wniosek można otrzymać u dyrektora wybranego przedszkola). W część A wniosku rodzice mogą wskazać najwyżej trzy wybrane przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych).

Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Rekrutacja prowadzana jest w przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu. Wówczas komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola, przystępuje do pierwszego etapu rekrutacyjnego, podczas którego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe, jednakowo punktowane, a mianowicie:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem - art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria organu prowadzącego, ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie, t.j.:

 1. kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego - 4 pkt;
 2. oboje rodzice kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/uczącego się/studiującego rodzica, który samotnie wychowuje kandydata – 2 pkt;
 3. kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu – 2 pkt;
 4. kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się wybrane przedszkole – 2 pkt.

Po przeanalizowaniu i ocenieniu wniosków, w dniu 18 marca 2019 r., komisje rekrutacyjne (w każdym przedszkolu) opublikują wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, do dnia 27 marca 2019 r. potwierdzają w formie pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, komisje rekrutacyjne opublikują w dniu 29 marca 2019 r.

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji, przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami może ogłosić rekrutację uzupełniającą, podczas której o przyjęcie do przedszkola mogą również ubiegać się kandydaci zamieszkali poza Gminą Namysłów.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym określone są w przywołanym wyżej Zarządzeniu Burmistrza Namysłowa.

Rekrutacja do Przedszkola Integracyjnego, dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, będzie prowadzona odrębnie tj. rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie i tam składają stosowne dokumenty.

II. REKRUTACJA DO ŻŁOBKA:

Rekrutacja do Żłobka w Namysłowie – publicznej placówki prowadzonej przez Gminę Namysłów, w bieżącym roku będzie prowadzona w terminie późniejszym. Informacja o terminie i warunkach rekrutacji, zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Żłobka oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

III. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia dziecka dokonywanego przez rodziców.

Zasady przyjęć do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na rok szk. 2019/2020 regulują zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
 • uchwały nr 27/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 285),
 • Zarządzenia Nr 59/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 (BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie).

Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po uprzednim złożeniu wniosku.

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Wnioski o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej (poza obwodem) należy składać w okresie od 25 marca do 12 kwietnia 2019 r. u dyrektora wybranej szkoły podstawowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę punktowane kryteria ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie, t.j.:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej i będzie uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie - 5 pkt,
 2. miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej - 3 pkt,
 3. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu prawidłowej opieki - 3 pkt,
 4. kandydat uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego znajdującej się na terenie obwodu szkoły - 2 pkt,
 5. droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 1 pkt.

Do wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dołączyć oświadczenie rodziców kandydata potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli:

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Po przeanalizowaniu i ocenieniu wniosków, w dniu 24 kwietnia 2019 r., komisje rekrutacyjne (w każdej szkole) opublikują wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Rodzice opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, do dnia 29 kwietnia 2019 r. potwierdzają w formie pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia kandydata do szkoły. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, komisje rekrutacyjne opublikują w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji, szkoła podstawowa będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami do klasy pierwszej może ogłosić rekrutację uzupełniającą. Terminy w postępowaniu uzupełniającym określone są w przywołanym wyżej Zarządzeniu Burmistrza Namysłowa Nr 59/VIII/19 .

 

 

 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane