×
Wyszukaj w serwisie

Nowa ścieżka integracji

Szanowni Państwo, w okresie 01.09.2017 – 31.07.2019 na terenie Powiatu Namysłowskiego jest realizowany projekt aktywizacji zawodowej „Nowa ścieżka integracji” nr projektu RPOP.08.02.00-16-0021/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.

Projekt skierowany jest do 300 Uczestników, 180 kobiet i 120 mężczyzn, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

- są w wieku powyżej 18 roku życia,

- są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, niezarejestrowanymi lub biernymi zawodowo,

- w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy mają określony III profil pomocy,

- zamieszkują lub uczą się na terenie województwa opolskiego w jednym z powiatów: głubczycki, nyski, namysłowski, brzeski,

- są osobami o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),

- są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną tj. spełniającymi co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 o pomocy społecznej,

- nie są osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

W ramach wsparcia udzielanego w projekcie każdemu z Uczestników oferujemy:

- Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem,

- Indywidulne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym,

- Indywidualne i grupowe spotkania w ramach doradztwa prawno – obywatelskiego,

- Indywidualne i grupowe pośrednictwo pracy,

- Szkolenia zawodowe, za udział w których przysługuje stypendium szkoleniowe w średniej wysokości 997,40 zł,

- 4 miesięczne, płatne staże zawodowe, za udział w których przysługuje stypendium szkoleniowe w kwocie 2000,00 zł,

- Wynagrodzenie opiekuna dla stażysty.

Ponadto Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, refundacja kosztów badań lekarskich, sanepidowskich, ubezpieczenie NWW oraz pełen pakiet ubezpieczenia społecznego w okresie trwania szkolenia i stażu.

Kryteria premiowane przy procesie rekrutacji:

- kobiety,

- osoby z terenów wiejskich,

- osoby bezrobotne,

- osoby bierne zawodowo,

- osoby bezrobotne zarejestrowane z przyznanym III profilem pomocy,

- osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej, niż jednej przesłanki,

- osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa.

Plakat.jpeg

PDFRegulamin rekrutacji.pdf (493,66KB)

 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane