×
Wyszukaj w serwisie

Zarządzenie Nr 123/VIII/19 Burmistrza Namysłowa

ZARZĄDZENIE NR 123/VIII/19

BURMISTRZA NAMYSŁOWA

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz § 28 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r. poz. 978), zmienionej uchwałą Nr 57/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 1314)  zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zarządza się kolejne wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie na lata 2019-2021.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na dzień 26 września 2019 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, stronie internetowej www.namyslow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na terenie szkół stanowiących okręgi wyborcze, w sposób zwyczajowo przyjęty dla każdej ze szkół.

BURMISTRZ

                                                                                                         dr Bartłomiej Stawiarski

 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane