Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w ramach budżetu Gminy Namysłów.

§ 2.1. Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie wydzielonej części wydatków z budżetu, określanych jako Budżet Obywatelski Namysłowa, przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do realizacji w trybie określonym niniejszymi zasadami.

2. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Namysłowa mogą być realizowane projekty i zadania zgłaszane przez mieszkańców Namysłowa, zamieszkujących na terenie miasta Namysłowa, należące do zadań własnych Gminy, które będą realizowane na obszarze Gminy Namysłów i mają służyć jej mieszkańcom, w tym w szczególności zadania, które:

1)  nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

2)  nie są w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami, politykami i programami,  w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;  

3)  nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Namysłów;

4)  nie zakładają realizacji jedynie części zadania, w tym np. sporządzenia wyłącznie projektu lub planu przedsięwzięcia lub jedynie środków na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projekt;

5) nie przekroczą całkowitego budżetu przeznaczonego na realizację projektu, określonego limitem finansowym wynikającym z budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;

6) po realizacji nie będą generowały kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania;

7) w przypadku gdy znajdują się na terenie objętym nadzorem konserwatorskim, posiadają w załączeniu stosowną opinię lub pozwolenie konserwatora zabytków;

8)  będą realizowane na terenach stanowiących własność Gminy Namysłów, a w przypadku terenów przekazanych przez Gminę Namysłów w trwały zarząd, posiadają w załączeniu stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody zarządcy terenu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego  
dokumentu;                                                                                                                      

9) mieszczą się w zakładanym przez Wnioskodawcę budżecie, na podstawie załączonych ofert i kosztorysów oraz mają odzwierciedlenie w aktualnych cenach rynkowych;

10) są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Namysłowa, co oznacza swobodny i nieodpłatny dostęp do działań lub efektów działań.

3. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na rok 2023 wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).

4.  Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty całego Budżetu Obywatelskiego Namysłowa.

5. Realizacja zadań i wydatkowanie środków w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa odbywa się w ciągu roku 2023.

6. W przypadku projektów inwestycyjnych dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji zadania do połowy 2024 r.

7. W ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego Namysłowa nie mogą być finansowane koszty osobowe.

§ 3.1. Dopuszcza się możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych niezbędnych do zrealizowania wybranego zadania.

2. Rozwiązania zawarte w § 3 ust. 1 nie mogą powodować obniżenia wartości zadania, jak i jego funkcjonalności.

3. Zmiany, o których mowa w § 3 ust. 1, nie mogą przekraczać 10% wartości zadania.

§ 4. Realizacji projektu towarzyszy akcja informacyjno-edukacyjna, prowadzona wśród mieszkańców, która obejmuje m.in. przekazywanie informacji poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Namysłowie i lokalne media.

Rozdział 2

Zgłaszanie propozycji zadań

§ 5. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa następuje przez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

§ 6.1.  Przedmiotem konsultacji będą projekty, które mogą zostać zgłoszone przez każdego mieszkańca Namysłowa przy poparciu grupy osób zamieszkujących na terenie miasta, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej uchwały.

2. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Formularz będzie dostępny na stronie internetowej www.namyslow.eu oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

3. Zgłoszenie propozycji projektu uznaje się za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola formularza zgłoszeniowego, oznaczone jako obowiązkowe oraz formularz został podpisany czytelnie przez uprawnionego do udziału w konsultacjach pomysłodawcę lub reprezentanta pomysłodawców. Do formularza obowiązkowo należy dołączyć kosztorys zadania/oferty handlowe, a także mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki poglądowe lub szkice obrazujące propozycję zadania, z podaniem źródła ich pochodzenia (które trzeba przesłać również w wersji elektronicznej na adres mailowy: budzet.obywatelski@namyslow.eu) oraz listę podpisów co najmniej 10 osób popierających projekt, które zamieszkują na terenie miasta Namysłowa. Lista osób popierających stanowi załącznik nr 3  do niniejszego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć także harmonogram realizacji projektu,  który określał będzie czas potrzebny na realizację poszczególnych etapów zadania. W przypadku projektów inwestycyjnych, harmonogram - będący częścią oferty handlowej - musi być sporządzony i podpisany przez oferenta, a w przypadku kosztorysu - sporządzony i podpisany przez kosztorysanta.

4. Wypełniony, podpisany, aktualny formularz wraz z załącznikami, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, z dopiskiem „Budżet Obywatelski Namysłowa 2023”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Namysłowie. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 7. Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa ustala Burmistrz Namysłowa w drodze zarządzenia.

 

Rozdział 3

Weryfikacja zgłoszonych projektów

§ 8.1. Burmistrz Namysłowa powołuje w drodze zarządzenia Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa.

2. Formularze z propozycjami zadań podlegają weryfikacji pod względem kryteriów formalnych przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa, a następnie przekazane zostaną właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie, celem dokonania wnikliwej analizy, m.in. pod względem możliwości ich realizacji, rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w latach następnych ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania.

3. Na etapie weryfikacji, merytoryczna komórka organizacyjna, o której mowa w § 8 ust.2 może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie wniosku, a także poinformować  o konieczności dokonania poprawek lub modyfikacji projektu.

4. Od momentu zawiadomienia projektodawcy o brakach we wniosku, składający ma 3 dni robocze na uzupełnienie lub dokonanie jego korekty, pod rygorem odrzucenia wniosku.

5. Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa, po konsultacji z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, ma prawo automatycznie odrzucić projekty, które już w pierwotnej wersji, w opinii Zespołu są niemożliwe do zrealizowania lub nie spełniają warunków opisanych w § 2 pkt 2 Załącznika.

6. Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa dokonuje wyboru zadań, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu przez mieszkańców miasta, kierując się kryterium ich formalno-prawnej poprawności.

7. W przypadku braku uzyskania stosownych zezwoleń na realizację projektu, do dalszego etapu przechodzi kolejny projekt z listy.

8. Z powodów formalnych odrzucane będą projekty złożone po ustalonym terminie, złożone na formularzu innym, niż określony niniejszą uchwałą, zgłoszone na formularzu niekompletnie lub nieczytelnie wypełnionym, nie mające wymaganego poparcia, zgłoszone przez osobę nieuprawnioną.

§ 9.1. Wyniki weryfikacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

2. Wyniki, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz lista wniosków odrzuconych wraz z uzasadnieniem dostępne będą na stronie internetowej www.namyslow.eu.

§ 10.1. Od decyzji Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa o odrzuceniu projektu, przysługuje odwołanie do Burmistrza Namysłowa. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania wyników w sposób opisany w § 9.

3. Rozstrzygnięcie Burmistrza Namysłowa jest ostateczne, wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie odwołującemu się.

4. Na podstawie rozstrzygnięć Burmistrza Namysłowa dokonuje się aktualizacji informacji, o której mowa w § 9.

Rozdział 4

Zasady głosowania

 

§ 11. O wyborze zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa, może zdecydować w drodze bezpośredniego głosowania, każdy mieszkaniec Namysłowa.

§ 12.1. Kolejność projektów umieszczonych na karcie do głosowania ustalana jest przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa w drodze losowania.

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

3. Głosowanie odbywa się:

1) za pośrednictwem strony internetowej www.namyslow.eu;

2) w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, poprzez włożenie do urny, wypełnionej i opieczętowanej karty do głosowania.

4. W przypadku osób poniżej 16 r. ż. wymagane  jest dołączenie pisemnej zgody opiekuna prawnego.  

5. Osoby poniżej 16 r. ż. mogą głosować w sposób opisany w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu.

6. Odbiór karty do głosowania następować będzie w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.

7. Na karcie do głosowania podane zostaną tytuły projektów podlegających konsultacjom  z mieszkańcami wraz z ich lokalizacją.

8. Głosować można tylko jeden raz poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych zadaniach na karcie do głosowania lub wskazując wybrane zadania na formularzu elektronicznym.

9. Głosujący może wybrać maksymalnie trzy zadania z listy wskazanych w karcie do głosowania propozycji lub na formularzu elektronicznym.

10. Głos uznaje się za nieważny jeżeli:

1) głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub oddał głos na więcej niż 3 zadania;

2) oddano więcej niż jedną kartę w głosowaniu tradycyjnym;

3) zagłosowano jednocześnie przez internet oraz papierowo;

4) głosujący nie uzupełnił wszystkich pól na karcie do głosowania;

5) głosujący wypełnił pola w sposób nieczytelny.

Rozdział 5

Ustalenie wyników głosowania

§ 13.1. Ustalanie wyników głosowania polega na zliczeniu przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą propozycję zadań poddanych pod głosowanie, po zakończeniu głosowania.

2. Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i sporządza protokół z wyników, ustalając liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania.

3. Do realizacji przyjęte zostanie zadania, które uzyskały największą liczbę głosów do wysokości     limitu wydatków, przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa.

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście rankingowej decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa.

5. Informacja o wynikach głosowania podawana jest do publicznej wiadomości, poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

6. Propozycja, które w ramach limitu środków uzyskają największą ilość głosów, zostaną przedstawione Burmistrzowi Namysłowa i przekazane do realizacji.