×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat dla właścicieli nieruchomości

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 19 lipca 2019 r., która weszła w życie w dniu 6 września 2019 r., przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Przez nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy należy rozumieć np. przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, szpitale, biura, szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, restauracje, instytucje kultury itp. za wyjątkiem domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z powyższym, wszyscy właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, którzy chcą być objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zorganizowanym przez gminę, proszeni są o złożenie pisemnej zgody na objęcie ich ww. systemem. Zgodę należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą pisemnej zgody, o której mowa powyżej, zobowiązani są do zawarcia z dniem 1 stycznia 2020 r., umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru dostępny jest na stronie.

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane