Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca rekrutacji


I. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI:

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Namysłów jest organem prowadzącym, będzie prowadzona w każdym przedszkolu, na wolne miejsca, od dnia 3 lutego 2020 r.
Zasady przyjęć do publicznych przedszkoli na rok szk. 2020/2021 regulują zapisy:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
b) uchwały nr 26/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 284),
c) Zarządzenia Nr 303/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 (BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie).

Informacje ogólne:

  • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  • Dziecko w wieku 3- 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  • Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów:
  • Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Namysłów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami.
  • Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe),
  • Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację wyrażającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola winien być złożony w wybranym przedszkolu, w terminie od 3 lutego do 28 lutego 2020 r., (wniosek można otrzymać u dyrektora wybranego przedszkola). W część A wniosku rodzice mogą wskazać najwyżej trzy wybrane przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych).
Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
Rekrutacja prowadzana jest w przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu. Wówczas komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola, przystępuje do pierwszego etapu rekrutacyjnego, podczas którego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe, jednakowo punktowane, a mianowicie:
1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem - art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe);
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria organu prowadzącego, ustalone uchwałą Rady Miejskiej
w Namysłowie, t.j.:
1) kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 4 pkt;
2) oboje rodzice kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/uczącego się/studiującego rodzica, który samotnie wychowuje kandydata – 2 pkt;
3) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu – 2 pkt;
4) kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się wybrane przedszkole – 2 pkt.

Po przeanalizowaniu i ocenieniu wniosków, w dniu 23 marca 2020 r., komisje rekrutacyjne (w każdym przedszkolu) opublikują wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, do dnia 27 marca 2020 r. potwierdzają w formie pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, komisje rekrutacyjne opublikują w dniu 30 marca 2020 r.

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji, przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnymi miejscami może ogłosić rekrutację uzupełniającą. Terminy w postępowaniu uzupełniającym określone są w przywołanym wyżej Zarządzeniu Burmistrza Namysłowa.

Rekrutacja do Przedszkola Integracyjnego, dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, będzie prowadzona odrębnie tj. rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie i tam składają stosowne dokumenty. Pozostałych kandydatów obowiązują powyższe zasady.

 

II. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia dziecka dokonywanego przez rodziców. Rodzice dzieci siedmioletnich winni zgłosić się do szkoły, w obwodzie której kandydat zamieszkuje.

Zasady przyjęć do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na rok szk. 2020/2021 regulują zapisy:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
b) uchwały nr 27/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 285),
c) Zarządzenia Nr 304/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny (BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie).

Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z  2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po uprzednim złożeniu wniosku.

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Wnioski o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej (poza obwodem) należy składać w okresie od 2 do 20 marca 2020 r. u dyrektora wybranej szkoły podstawowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę punktowane kryteria ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie, t.j.:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej i będzie uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie - 5 pkt,
2) miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej - 3 pkt
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu prawidłowej opieki - 3 pkt,
4) kandydat uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego znajdującej się na terenie obwodu  szkoły - 2 pkt,
5) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 1 pkt.

Do wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dołączyć oświadczenie rodziców kandydata potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Po przeanalizowaniu i ocenieniu wniosków, w dniu 26 marca 2020 r., komisje rekrutacyjne (w każdej szkole) opublikują wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Rodzice opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, do dnia 30 marca 2020 r. potwierdzają w formie pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia kandydata do szkoły. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, komisje rekrutacyjne opublikują w dniu 31 marca 2020 r.

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji, szkoła podstawowa będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami do klasy pierwszej, może ogłosić rekrutację uzupełniającą. Terminy w postępowaniu uzupełniającym określone są w przywołanym wyżej Zarządzeniu Burmistrza Namysłowa Nr 304/VIII/20.

2. Do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie, w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji, w oddziale tym będą jeszcze wolne miejsca, szkoła może ogłosić́ rekrutację uzupełniającą, podczas której o przyjęcie mogą również̇ ubiegać́ się kandydaci będący uczniami szkół podstawowych  zlokalizowanych poza Gminą Namysłów.

Zasady przyjęć do oddziału dwujęzycznego na rok szk. 2020/2021 regulują zapisy:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
b) Zarządzenia Nr 304/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny (BIP Urzędu Miejskiego w Namysłowie).

Wnioski o przyjęcie kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie można składać w okresie od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r. Formularz wniosku oraz wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie szkoły bądź na jej stronie internetowej.

III. REKRUTACJA DO ŻŁOBKA:
Opieką żłobkową może być objęte dziecko w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat.
W kwietniu b.r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci na rok szk. 2020/21 do Żłobka w Namysłowie – placówki publicznej prowadzonej przez Gminę Namysłów. Dzieci aktualnie korzystające z opieki żłobkowej nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację wyrażającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do żłobka. Rekrutacja prowadzona będzie na wolne miejsca. Wnioski o przyjęcie do Żłobka można składać w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 r. u dyrektora Żłobka w Namysłowie, przy ul. Reymonta 5b.

Do żłobka przyjmowane będą tylko dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów.
Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z  2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
3) dzieci z rodzin wielodzietnych,
4) dzieci, których oboje rodzice pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci spełniających powyższe kryteria, niż wolnych miejsc w Żłobku, prowadzone będzie losowanie z udziałem Komisji Rekrutacyjnej i rodziców.
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do Żłobka w Namysłowie można uzyskać u dyrektora placówki.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane