×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 243/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie przy ulicy Oleśnickiej, k. m. 3  obejmującej działkę numer 12/35 o powierzchni 0,5751 ha, cena wywoławcza – 500 200,00 zł.

Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00075500/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez  obciążeń i zobowiązań. 

Oferowana  nieruchomość położona jest na obrzeżu Namysłowa przy ulicy Oleśnickiej (droga wojewódzka 454), prowadzącej w kierunku Oleśnicy. Kształt działki jest regularny.

Przez sąsiednią działkę, przebiegają: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna. Sieć gazowa znajduje się w dalszej odległości.

Dojazd do działki odbywać się będzie przez wybudowany publiczny zjazd z dogi wojewódzkiej, przez drogę gminną.

Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów pod tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, na której dodatkowo dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m ² , hurtownie, bazy, giełdy towarowe, staje paliw, stacje obsługi pojazdów.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, w budynku A, w Małej Sali Narad.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, w wysokości 10% tj. 50 020,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych 00/100) do dnia 26 marca 2020 r. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. Dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.);
 2. Dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą
  „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
 3. Oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu w/w nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa
  w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
 4. Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 5. Zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
  w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 1. Wpłacenia ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie).
 2. Pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 373 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 24 lutego 2020 r.                                                           

          Burmistrz

                                                                                                         dr Bartłomiej Stawiarski

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane