×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do Żłobka w Namysłowie w 2020 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że 01.04.2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka w Namysłowie, publicznej placówki prowadzonej przez Gminę Namysłów, na rok szkolny 2020/2021.

Wypełnione karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami prosimy umieścić w kopercie i wrzucić do urny umieszczonej w przedsionku wejścia głównego do Żłobka w Namysłowie - od 01.04.2020 do 30.04.2020 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Po dokonaniu weryfikacji kart zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną, lista dzieci przyjętych do żłobka będzie wywieszona na tablicy informacyjne w siedzibie Żłobka w Namysłowie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B lub na drzwiach wejścia głównego dnia  22.05.2020 r.

REGULAMIN REKRUTACJI

 1. Do Żłobka w Namysłowie przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów, które ukończyły 20 tygodni życia.
 2. Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka w Namysłowie odbywa się raz w roku, w terminie ustalonym przez dyrektora żłobka w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku może odbyć się rekrutacja uzupełniająca.
 4. O przyjęciu dzieci do żłobka decyduje liczba wolnych miejsc na dany rok szkolny.
 5. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie w kancelarii żłobka wypełnionej „Karty zgłoszeniowej dziecka” wraz z dokumentami potwierdzającymi miejsce zamieszkania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów:
  1. zamieszkania rodziców i dziecka, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do żłobka, na terenie Gminy Namysłów - pierwsza strona zeznania podatkowego za rok poprzedzający termin rekrutacji złożonego w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie wraz z UPO (urzędowym potwierdzeniem odbioru)
  2. potwierdzenie niepełnosprawności dziecka - orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. potwierdzenie niepełnosprawności rodziców/opiekunów prawnych dziecka - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
  4. wielodzietność - oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,
  5. potwierdzenie niepełnosprawności rodzeństwa dziecka - orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. potwierdzenie zatrudnienia rodziców - zaświadczenie zakładu pracy, zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
  7. objęcie dziecka pieczą zastępczą - dokument potwierdzający, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2019 r., poz. 1111),
  8. rodzeństwo w żłobku - oświadczenie rodzica.
 6. Karty zgłoszeniowe dostępne są od 1. dnia rekrutacji w kancelarii żłobka lub do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
 7. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana co roku Zarządzeniem Dyrektora Żłobka w Namysłowie, w skład której wchodzą:
  1. przedstawiciel Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
  2. przedstawiciel Rady Rodziców Żłobka w Namysłowie,
  3. pracownik Żłobka w Namysłowie.
 8. W rekrutacji nie uczestniczą dzieci jeszcze nie urodzone.
 9. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów jest większa niż liczba miejsc, Komisja Rekrutacyjna przystępuje do pierwszego etapu rekrutacji , podczas którego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w statucie żłobka:
  1. dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością - 2 pkt.,
  2. dzieci, których jedno z rodziców/opiekunów prawnych posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów - 1 pkt.,
  3. dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów - 2 pkt.,
  4. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci) - 1 pkt.,
  5. dzieci, których rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 1 pkt.,
  6. dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 1 pkt.,
  7. dzieci objęte pieczą zastępczą - 1 pkt.,
  8. dzieci posiadające rodzeństwo, które korzysta już z usług Żłobka w Namysłowie i będzie z nich korzystało w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja - 1 pkt.
 10. Po pierwszym etapie rekrutacyjnym Komisja sporządza protokół zawierający:
  • listę dzieci nie spełniających wymogów formalnych,
  • listę dzieci wraz z liczą punktów uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacyjnym. Dzieci z największą ilością punktów zostają przyjęte do żłobka.
 11. W przypadku większej liczby dzieci z taką samą liczbą punktów uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacyjnym, niż liczba pozostałych wolnych miejsc, przeprowadzone będzie losowanie z udziałem Komisji Rekrutacyjnej i rodziców, którego termin ustala Komisja Rekrutacyjna.
 12. Po zakończeniu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zawierający:
  1. listę wszystkich dzieci przyjętych do żłobka .na dany rok szkolny,
  2. listę rezerwową z uwzględnieniem wieku dzieci.
 13. W przypadku rezygnacji z usług żłobkowych, rodzic rezygnujący, w obecności dyrektora żłobka, losuje dziecko w takim samym przedziale wiekowym z listy rezerwowej.
 14. Dzieci kontynuujące pobyt w żłobku nie biorą udziału w rekrutacji. O ich przyjęciu na kolejny rok szkolny decyduje dostarczenie przez rodziców „oświadczenia woli” do końca lutego każdego roku kalendarzowego.

Dyrektor Żłobka w Namysłowie
/-/ Ewa Skawińska - Dorociak

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane