×
Wyszukaj w serwisie

Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Namysłów

    Urząd Miejski w Namysłowie informuje o zamiarze przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    Weryfikacja obejmować będzie faktyczną liczbę osób zamieszkujących nieruchomości oraz wywiązywanie się właścicieli nieruchomości z obowiązku składania deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.

    Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, takich jak liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. w związku z wprowadzeniem się osób niezameldowanych, powroty z zagranicy lub studiów, narodziny dziecka) bądź zmiany ilości i/lub pojemności pojemników lub worków, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  nastąpiła zmiana.

    W związku z powyższym do dnia 19 czerwca 2020 r., oczekujemy na mieszkańców gminy, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz na mieszkańców, którzy nie zaktualizowali ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Po tym terminie rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o dane zgromadzone w ewidencji ludności, przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz danych pozyskanych od innych jednostek, np. dotyczących zużycia wody.

    Mając powyższe na uwadze deklaracje należy wysłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3. Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Gminy Namysłów www.namyslow.eu w zakładce Dla Mieszkańców/Druki/Wydział Finansowy. Wszelkie informacje dotyczące wypełniania deklaracji, jak również same formularze deklaracji można uzyskać w pokoju nr 22 budynku A Urzędu Miejskiego lub pod numerem telefonu 77 419 03 32.

    Niewypełnienie obowiązku będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wydaniem decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 lat wstecz.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane