×
Wyszukaj w serwisie

Protokół z posiedzenia Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli:

1. Aleksandra Rojkiewicz - przewodnicząca

2. Roman Kania - zastępca przewodniczącego

3. Krzysztof Kwietniewski - członek

4. Dorota Purzyńska-Podurgiel - członek

5. Andrzej Kilan - członek

6. Monika Rybak - członek

Temat posiedzenia:

Ustalenie listy zgłoszonych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok, które po złożeniu przez Wnioskodawców dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu przez mieszkańców miasta.

Ustalenia:

Zgodnie ze szczegółowymi zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok, przyjętymi uchwałą Nr 204/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 337/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 r., ustalono, iż trzy z czterech zgłoszonych wniosków spełniły wszystkie kryteria i zostały zakwalifikowane  do umieszczenia na ostatecznej liście zadań podlegającej głosowaniu przez mieszkańców miasta.

Są to następujące zadania:

1) Dron do analizy zanieczyszczeń „SOWA”;

2) W trosce o zdrowie - automaty do dezynfekcji rąk;

3) Trampoliny dla Namysłowian.

Następnie, Zespół ustalił, iż  jedno z zadań pn.: Montaż 4 kamer pejzażowych na wieży ratusza oraz 1 kamery internetowej i monitora o dużej przekątnej na poziomie placu rynku, nie może zostać ujęte na ostatecznej liście poddanej pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok, gdyż  nie spełnia ono wymogów określonych w rozdziale 1 § 2 ust.2 pkt 7 uchwały Nr 204/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie  Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok.

W ramach zadania Wnioskodawca założył zainstalowanie na wieży ratusza czterech kamer skierowanych  w cztery strony świata oraz 1 kamery na poziomie rynku oraz  zainstalowanie monitora o dużej przekątnej, ukazującego obraz z poszczególnych kamer, przesyłany jednocześnie do internetu. Kamery zamontowane na wieży ratusza umożliwiłyby podziwianie panoramy miasta i okolic z wysokości, co w chwili obecnej jest niedostępne dla mieszkańców. Kamera na poziomie płyty rynku pozwoliłaby na przesyłanie przez internet np. pozdrowień spod Namysłowskiego ratusza.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa ustalił, iż powyższe zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak przedłożenia przez Wnioskodawcę wymaganej w/w przepisami stosownej opinii konserwatora zabytków i tym samym nie może podlegać dalszemu procedowaniu.

Od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa o odrzuceniu projektu Wnioskodawcy,  zgodnie z rozdziałem 3, § 10 ust. 1 i 2 w/w uchwały, przysługuje odwołanie składane do Burmistrza Namysłowa, w terminie 5 dni roboczych od  dnia opublikowania wyników.

Termin wnoszenia odwołania upływa z dniem 5 czerwca 2020 r., o czym decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Rozstrzygnięcie Burmistrza Namysłowa w tej sprawie jest ostateczne, wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie odwołującemu się. Opublikowanie ostatecznej listy zadań zakwalifikowanych do głosowania będzie miało miejsce w dniu 9 czerwca 2020 r., a głosowanie nad zadaniami odbędzie się  w dniach od  10 czerwca do 22 czerwca 2020 r.

Poniżej protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa 2020:

 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane