Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Działy specjalne, termin składania deklaracji

Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

1) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2,

2) uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m2,

3) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200 m2,

4) uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej,

5) drób rzeźny:

 • kurczęta – powyżej  1000 szt. (w skali roku),
 • gęsi – powyżej 500 szt. (w skali roku),
 • kaczki – powyżej 500 szt. (w skali roku),
 • indyki – powyżej 500 szt. (w skali roku),
 • strusie – powyżej 20 szt. (w skali roku),

6) drób nieśny:

 • kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 2000 szt. (w skali roku),
 • gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 200 szt. (w skali roku),
 • kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku),
 • indyki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku),
 • kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) – powyżej 1000 szt. (w skali roku),
 • strusie (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 6 szt. (w skali roku),

7) zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):

 • kurczęta – powyżej 3000 szt.,
 • gęsi – powyżej 3000 szt.,
 • kaczki – powyżej 3000 szt.,
 • indyki – powyżej 3000 szt.,
 • strusie – powyżej 50 szt.,

8) zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:

 • lisy i jenoty,
 • norki,
 • tchórzofretki,
 • szynszyle,
 • nutrie,
 • króliki,

9) pasieki powyżej 80 rodzin,

10) hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.

Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

Ważne!

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r.,poz.1938 z późn.zm.), osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Termin, o którym mowa może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego, jeżeli udowodni , że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych, do których zalicza się m.in.: zdarzenia związane z działaniami sił przyrody, a także zdarzenia związane z działaniami ludzkimi lub stanami zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane