Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje do usuwania azbestu

W związku  z zamiarem przystąpienia do Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioski można składać do 31 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, w przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli;
  2. kolorowe zdjęcie obiektu wraz z mapką, z którego usuwany będzie azbest oraz opis zawierający dokładny adres lub zdjęcie zdemontowanego i zeskładowanego na nieruchomości azbestu;
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie na nieruchomości prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest;
  4. aktualną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w jednym egzemplarzu. Wniosek składa się osobno na każdy obiekt. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie

Ocena stanu wyrobów zawierających azbest