×
Wyszukaj w serwisie

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców1 dzieci zamieszkałe 2 w obwodzie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

ETAPY I TERMINY REKRUTACJI

(Zarządzenie Nr 565/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022)

Lp. Określenie czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych, kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

od 1 do 19 marca 2021 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dołączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów rekrutacyjnych.

od 22 do 25 marca 2021 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26 marca 2021 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 30 marca 2021 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 31 marca 2021 r.

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie Uchwały Nr 27/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej i będzie uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające.

5                        Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata                              do danej szkoły podstawowej i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające.
2 Miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej. 3 Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu jednego z rodziców
w obwodzie danej szkoły podstawowej.
3 W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki. 3 Oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu w obwodzie danej szkoły podstawowej krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.
4 Kandydat uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego znajdującej się na terenie obwodu szkoły. 2 Oświadczenie rodziców kandydata
o uczęszczaniu kandydata do przedszkola.
5 Droga kandydata do szkoły jest krótsza
niż droga do szkoły obwodowej.
1                               Oświadczenie rodziców kandydata stwierdzające, że droga do szkoły                              jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej.

 

Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

       W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z takim wnioskiem.

       Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

      Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła podstawowa będzie nadal dysponować wolnymi miejscami, może ogłosić rekrutację uzupełniającą.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym określone są w przywołanym wyżej Zarządzeniu Nr 565/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w szkołach podstawowych.

 

REKRUTACJA DO KL. VII DWUJĘZYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
W NAMYSŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie, będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej szkoły, którzy otrzymali promocję do klasy VII oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa wyżej, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
  2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,
  3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku wolnych miejsc do oddziału dwujęzycznego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

 

ETAPY I TERMINY REKRUTACJI

(Zarządzenie Nr 565/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022)

Lp. Określenie czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

od 29 marca do 9 kwietnia  2021 r.

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych. Dla osób, które z ważnych udokumentowanych przyczyn nie mogą wziąć udziału we wskazanym terminie ustala się termin dodatkowy.

20 maja 2021 r. godz. 16:00

27 maja 2021 r. godz. 16:00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

    9 czerwca 2021 r.
4 Uzupełnienie dokumentacji o świadectwa promocyjne.

od 25 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

5 Weryfikacja, przez komisję kwalifikacyjną, wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 1 lipca 2021 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 2 lipca 2021 r.
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego.     do 6 lipca 2021 r.
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  7 lipca 2021 r.

 

Formularz wniosku oraz wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie (tel. 774 101 377).


1. Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem – art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

2. Miejsce zamieszkania dziecka - to miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania jest u tego rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy – art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, zm. z 2019 r. poz. 1495).

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane