×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca występowania bakterii grupy Coli w wodzie do spożycia

Bakterie grupy coli (total coliforms) są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych.

Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym.

Bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie. Ich obecność w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o odradzaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem, na przykład roślinnym lub glebą.

Grupa ta, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowi kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody, natomiast nie może bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody.

Za wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wody pod uwagę brane są inne parametry, a mianowicie: Escherichia coli oraz Enterokoki.

Wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi określone są w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Zgodnie z załącznikiem nr 1C Parametry wskaźnikowe do ww. rozporządzenia, wartość parametryczna wskaźnika bakterie grupy coli wynosi 0 jtk (jednostka tworząca kolonię) lub NPLw 100 ml wody.

Z uwagi na brak bezpośredniego odniesienia tego wskaźnika do skażenia kałowego wody dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody (<10 jtk/NPL w 100 ml), przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w wodzie bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

W takim przypadku właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia.

W przeprowadzonych badaniach wody nie stwierdzono obecności Escherichia coli i Enterokoków, a liczba bakterii coli wynosiła poniżej 10 jtk w 100ml wody, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie - lek.med. Bożena Korczowska - Kułakowska, po analizie zagrożenia dla zdrowia konsumentów, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia.

Natomiast w badaniach wody dostarczanej do miejscowości: Ligota Książęca, Brzozowiec, Mikowice (Gmina Namysłów), stwierdzono w badanej próbce wody powyżej 10 jtk/NPL w 100 ml. bakterii z grupy Coli, przy jednoczesnym braku bakterii z grupy Escherichia coli i Enterokoków.

W tym przypadku właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o braku przydatności wody do spożycia - wody w tych miejscowościach nie wolno wykorzystywać do celów spożywczych - zgodnie z wydanym komunikatem NR 1 z dnia 20.09.2021 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NAMYSŁOWIE
 lek. med. Bożena Korczowska-Kułakowska

Dokumenty do pobrania:

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane