×
Wyszukaj w serwisie

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, wzorem ubiegłego roku, prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową.

Po wejściu na stronę należy zapoznać się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Pozwoli to Państwu w łatwy i prawidłowy sposób przejść przez cały proces rekrutacji (od wypełnienia wniosku poprzez jego złożenie w wybranej jednostce oświatowej).

Przed rozpoczęciem procesu elektronicznej rekrutacji w Systemie Elektronicznych Rekrutacji należy założyć Indywidualne Konto Rodzica/Prawnego Opiekuna, które umożliwi Państwu złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, jak również śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji aż do jej zakończenia. Nie ma obowiązku zakładania konta w Systemie Elektronicznych Rekrutacji przez oboje rodziców. Do złożenia wniosku do przedszkola wystarczy, aby jeden z nich założył konto w systemie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne są w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji.

O każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail, wskazany podczas zakładania konta.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium składa się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznych Rekrutacji.

Na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli zostały umieszczone:

  • druki oświadczeń w zakładce „Oświadczenia do wniosku”,
  • kryteria oraz liczba punktów w zakładce „Kryteria”,
  • szczegółowy harmonogram w zakładce „Harmonogram rekrutacji”.

Po zakończeniu procesu rekrutacji wniosek rekrutacyjny można:

  • podpisać Profilem Zaufanym i wówczas nie będą musieli Państwo dostarczać wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do przedszkola lub
  • wydrukować oraz w wersji papierowej dostarczyć do wybranego przedszkola.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2016 – 2019, mające miejsce zamieszkania[1] na terenie Gminy Namysłów.

Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola po zebraniu woli kontynuacji od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie wolę kontynuacji.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że wówczas rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, w takim przypadku, nie podpisują woli kontynuacji w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Dzieci urodzone w 2020 r. nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice[2] tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2 lat i 6 miesięcy) mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach starać się o zapisanie ich do przedszkoli publicznych, jeżeli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Gminą Namysłów mogą ubiegać się o przyjęcie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.

Rodzice mogą wskazać najwyżej trzy wybrane przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

ETAPY I TERMINY REKRUTACJI

(Zarządzenie Nr 802/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023).

L.P. Określenie czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

od 21.02.2022 r.

do 17.03.2022 r. godz. 14:00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dołączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

18.03.2022 r. godz. 8:00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21.03.2022 r. godz. 12:00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

od 21.03.2022 r. godz. 13:00

do 30.03.2022 r. godz. 15:00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.03.2022 r. godz. 12:00

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. ustawowe), jednakowo punktowane:

L.P. Kryterium ustawowe

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

(art. 150 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe)

1

wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2 niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
3 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
4 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[3]

 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7 objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 i z 2021 r. poz. 159)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie Uchwały Nr 26/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punków możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 284):

L.P. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1 kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego 4 wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz ze wskazaną datą urodzenia; decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego
2 oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne; kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/ uczącego się/studiującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje kandydata 2 zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/ studiów lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
3 kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu 2 oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)
o tym, że kandydat posiada rodzeństwo,
które kontynuuje wychowanie przedszkolne
w tym samym przedszkolu
4 kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się wybrane przedszkole 2 wniosek o przyjęcie do przedszkola
wraz ze wskazanym adresem zamieszkania

Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z takim wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w przedszkolach. Adresy i numery kontaktowe do przedszkoli znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Oferta edukacyjna”.

 


[1] Miejsce zamieszkania dziecka – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania jest u tego rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy – art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

[2]Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem – art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

[3] Samotne wychowywanie dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem – art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane