Szkolne eksperymentarium 3D - kompleksowe doposażenie szkolnych pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie

Miejsce realizacji zadania:

Osiedle Majowe w Namysłowie - Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie

Opis i cel zadania:

Podniesienie jakości praktycznej nauki przedmiotów chemiczno-przyrodniczych poprzez zakup wyposażenia pracowni chemicznej, biologicznej, geograficznej i przyrodniczej, co zapewni uczniom pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej na najwyższym poziomie.

Szacunkowy koszt zadania:

100 000,00 zł

Uzasadnienie:

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na właściwe przekazywanie wiedzy posiadanej przez kadrę pedagogiczną placówki i umożliwi empiryczne sprawdzenie przekazanej nauki. Dobrze wyposażone pracownie szkolne poszerzą ofertę edukacyjną szkoły, a dzieciom zapewnią dodatkową radość z przyswajania nowych, czasem skomplikowanych informacji.  Realizacja celów i treści wynikających z podstawy programowej, opiera się w istotnej części na metodzie oglądowej, doświadczalnej, na prowadzeniu obserwacji i analizy informacji z różnych źródeł. Rozwiązanie problemu doposażenia pracowni w odpowiedni sprzęt, pozytywnie wpłynie na młodych mieszkańców naszego miasta, będzie służyć dzieciom i wspomagać ich w rozwoju naukowym, da radość z przyswajania nowej wiedzy, a tym samym przyczyni się do wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi. To inwestycja w przyszłość pokoleń naszych dzieci.

childrens-in-chemical-laboratory.jpeg