×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030

Na podstawie art. 5a ust.1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079, 1846) oraz Uchwały nr 633/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 oraz Uchwały nr 717/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 oraz w związku z  Zarządzeniem nr 1154/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2022 r.

Burmistrz Namysłowa zaprasza, w szczególności: mieszkańców Gminy Namysłów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030”

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.  

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 22 grudnia 2022r. do 26 stycznia 2023r.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030”  następuje:

1) w formie pisemnej poprzez formularz uwag - udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Wypełniony formularz uwag wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów:

a) przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres mailowy: strategia@namyslow.eu  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: /m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w tytule wpisać „konsultacje społeczne strategia 2030”)

b) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów (z dopiskiem „konsultacje społeczne strategia 2030”, decyduje data wpływu)

c) dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

2) w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Nieprzekazanie formularza uwag w powyższym terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

- Projekt Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030

- Formularz zgłaszania uwag

Zarządzenie Nr 1154/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030”

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane