×
Wyszukaj w serwisie

Regulamin wydawania i użytkowania karty w Programie "Namysłowska Karty Rodziny"

I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania „Namysłowskiej Karty Rodziny”, o której mowa w Uchwale Nr 705/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r.  w sprawie  przyjęcia Programu pn. „Namysłowska Karta Rodziny”, zwanej dalej Kartą.

§ 2. 1. Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin z co najmniej z jednym dzieckiem, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych w tym pełniących funkcję pogotowania rodzinnego zgodnie z § 1  Programu „Namysłowska Karta Rodziny”  do korzystania z ulg, zezwoleń i preferencji aktualnie oferowanych członkom ww. rodzin poprzez podmioty uczestniczące w Programie „Namysłowska Karta Rodziny”.

2. Do otrzymania z Karty nie są uprawnieni rodzice, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub władza ta został im ograniczona a małoletnie dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

2. Karta jest własnością Gminy Namysłów.

3. Karta jest imienna i zawiera: imię i nazwisko uprawionego, PESEL, numer karty oraz datę ważności.

 

II  Zasady wydawania Karty

§ 3. 1. Karta jest wydawana na podstawie wniosku, każdemu z członków rodziny, o których mowa w § 2.1.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek powinien zostać złożony poprzez co najmniej jednego z rodziców/ opiekuna prawnego lub faktycznego opiekuna w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

4. Rodzice (opiekunowie) składający wniosek powinni okazać oryginały dokumentów potwierdzających tożsamość członków rodziny uprawnionych do otrzymania ww. karty tj.:

- w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych - dowód tożsamości ze zdjęciem,

- w przypadku dzieci do 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość wraz ze zdjęciem tj. m.in. dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną w przypadku braku ww. dokumentu akt urodzenia,

- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie ze szkoły średniej lub z uczelni potwierdzający fakt dalszego kształcenia,

- w przypadku rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu małoletniego dziecka w pieczy zastępczej.

5. Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

6. Wniosek o wydanie Namysłowskiej Karty Rodziny rozpatrywany będzie w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.

7. Odbioru Kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1 lub osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

8. Wnioski o wydanie Karty na kolejny rok można składać od 1 października roku, w którym Karta straci ważności.

9. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

§ 4. 1. W przypadku utraty, zgubienia, zniszczenia Karty lub konieczności zmiany danych osobowych, duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek, w terminie 1 miesiąca do dnia złożenia wniosku.

2. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej albo złożenia oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.

3. Za wyrobienie duplikatu Karty osoba uprawniona ponosi koszty jej wyrobienia zgodnie z obowiązującymi stawkami.

§ 5. 1. Użytkownik Karty powiadamia niezwłocznie Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.

2. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w dowolnym momencie wraz z jednoczesnym zwrotem Karty oraz złożeniem stosownego oświadczenia na piśmie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

 

III Zasady użytkowania Karty

§ 6. 1. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument tożsamości.

2. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stornie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

3. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.

§ 7. 1. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony karty przed utratą lub zniszczeniem.

2. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieuprawnionym osobom.  

DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o wydanie Namyslowskiej Karty Rodziny.docx (22,13KB)

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane