×
Wyszukaj w serwisie

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, wzorem ubiegłego roku, prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

Po wejściu na stronę należy zapoznać się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Pozwoli to Państwu w łatwy i prawidłowy sposób przejść przez cały proces rekrutacji (od wypełnienia wniosku poprzez jego złożenie w wybranej jednostce oświatowej).

Przed rozpoczęciem procesu elektronicznej rekrutacji w Systemie Elektronicznych Rekrutacji należy założyć Indywidualne Konto Rodzica/Prawnego Opiekuna, które umożliwi Państwu złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, jak również śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji aż do jej zakończenia. Nie ma obowiązku zakładania konta w Systemie Elektronicznych Rekrutacji przez oboje rodziców. Do złożenia wniosku do przedszkola wystarczy, aby jeden z nich założył konto w systemie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne są w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji.

O każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail, wskazany podczas zakładania konta.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium składa się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznych Rekrutacji.

Na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli zostały umieszczone:

  • druki oświadczeń w zakładce „Oświadczenia do wniosku”,
  • kryteria oraz liczba punktów w zakładce „Kryteria”,
  • szczegółowy harmonogram w zakładce „Harmonogram rekrutacji”.

Po zakończeniu procesu rekrutacji wniosek rekrutacyjny można:

  • podpisać Profilem Zaufanym i wówczas nie będą musieli Państwo dostarczać wniosku
    wraz z załącznikami w wersji papierowej do przedszkola lub
  • wydrukować oraz w wersji papierowej dostarczyć do wybranego przedszkola.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2020 – 2017 (tj. w wieku 3 – 6 lat), mające miejsce zamieszkania[1] na terenie Gminy Namysłów. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola po zebraniu woli kontynuacji od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie wolę kontynuacji.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że wówczas rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, w takim przypadku, nie podpisują woli kontynuacji w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Dzieci urodzone w 2021 r. nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice[2] tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2 lat i 6 miesięcy) mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach starać się o zapisanie ich do przedszkoli publicznych, jeżeli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Gminą Namysłów mogą ubiegać się o przyjęcie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.

Rodzice mogą wskazać najwyżej trzy wybrane przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

ETAPY I TERMINY REKRUTACJI

(Zarządzenie Nr 1196/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024)

L.p. Określenie czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

od 20.02.2023 r.

do 16.03.2023 r. godz. 14:00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dołączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

17.03.2023 r.

godz. 8:00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.03.2023 r.

godz. 12:00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

od 20.03.2023 r.

godz. 13:00

do 29.03.2023 r.

godz. 15:00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.03.2023 r.

godz. 12:00

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących Gminę Namysłów) niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. ustawowe), jednakowo punktowane (za każde z wymienionych kryteriów można uzyskać po 150 pkt.):

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1 Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego. 50 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęciu kandydata obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym; decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego.
2

Kandydat, którego oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje, uczy się/studiuje w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/uczącego się/studiującego/prowadzącego działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne rodzica/ prawnego opiekuna, który samotnie wychowuje dziecko).

40

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu

albo wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

lub

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/studiów

lub

wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

lub

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
3

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu.

25

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o zgłoszeniu do przedszkola dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub zgłoszeniu do tego samego przedszkola dwojga lub więcej dzieci.

4

Kandydat, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, uczy się/studiuje w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.

20

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu

albo wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

lub

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/studiów

lub

wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

lub

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
5

Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych, wskazali Gminę Namysłów jako miejsce zamieszkania.

15 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  kandydata o wskazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych Gminy Namysłów jako miejsca zamieszkania.
6

Kandydat rodziców/prawnych opiekunów, którzy wychowują dwoje lub więcej dzieci w wieku do lat 6.

10 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wychowywaniu dwojga lub więcej dzieci w wieku do lat 6.

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 140 punktów.

Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z takim wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w przedszkolach. Adresy i numery kontaktowe do przedszkoli znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Oferta edukacyjna”.


 

[1] Miejsce zamieszkania dziecka – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy – art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

[2] Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem – art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane