×
Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwały Nr 1066/VIII/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany planu, a także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o projekcie tej zmiany planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Jacek Fior

Klauzula RODO
Informacja Burmistrza Namysłowa o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 8a pkt 1, 2, 3, art. 8b, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Namysłowa danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań  dotyczących sporządzenia aktów planistycznych informuję o możliwości składania wniosków/uwag do projektów uchwał o planach miejscowych oraz o terminach składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informuję:

 1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Burmistrz Namysłowa;
 2. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Burmistrz Namysłowa z siedzibą ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 3. składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów);
 5. w przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych w przypadku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów jest Pracownia Projektowo-Usługowa Marta Ożga-Maluga z siedzibą ul. Blacharska 24, 53-206 Wrocław;
 6. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;
 8. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;
 9. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 8a i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm) tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 10. składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 11. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@namyslow.eu.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane